Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku wzrosło i będzie rosnąć. Pierwsza podwyżka miała miejsce 1 stycznia, kolejna będzie 1 lipca. O ile dla pracowników to bardzo dobra wiadomość, o tyle dla pracodawców oznacza wzrost kosztów. Sprawdź, ile będą wynosić i jak będzie kształtować się płaca minimalna.

Spis treści

              Wynagrodzenie minimalne w Polsce to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracowniczych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, osoba, która wbrew obowiązkowi bezpodstawnie obniża wysokość wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 złotych do 30 000 złotych.

              Wysokość wynagrodzenia minimalnego w Polsce jest uzgadniana przez Radę Dialogu Społecznego. W przypadku, gdy Rada nie uzgodni jej wysokości w ustawowym terminie, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. W którejkolwiek z wymienionych sytuacji, w terminie do 15 września każdego roku rząd obowiązany jest ogłosić wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

By ustalić, czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest co najmniej równa płacy minimalnej w Polsce, należy dokonać pewnych obliczeń. Przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Do składników wynagrodzenia wlicza się:

 • płacę zasadniczą,
 • premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • dodatki, na przykład za szczególne warunki pracy lub pełnione funkcje kierownicze,
 • wynagrodzenie za urlopy wypoczynkowe lub urlop szkoleniowy,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez pracownika.

Nie uwzględnia się jednak:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku – wzrost od 1 stycznia

Minimalne wynagrodzenie odgrywa istotną rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek. Zgodnie z decyzją rządu, wraz z rozpoczęciem 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 3.490,00 złotych brutto. To o 480,00 złotych brutto więcej niż w roku poprzednim.

By poznać wartość pensji minimalnej netto, od kwoty brutto należy odjąć składki społeczne, zdrowotną oraz zaliczkę na podatek PIT. Dokładna kwota pensji minimalnej netto uzależniona jest również od innych czynników, jak na przykład praca poza miejscem zamieszkania.

SkładkiMinimalne wynagrodzenie pracownika w okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2023 roku (3 490 zł brutto)
Emerytalna340,62 zł
Rentowa52,35 zł
Chorobowa85,51 zł
Zdrowotna271,04 zł
Zaliczka na podatek PIT31,00 zł
Pensja minimalna netto2.709,48 zł
Minimalne wynagrodzenie w Polsce 1.01.-30.06.2023

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku – ponowny wzrost od 1 lipca

To nie koniec zmian w zakresie wynagrodzenia minimalnego w Polsce w 2023 roku. Od dnia 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 3 600 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 590,00 złotych w stosunku do ubiegłego roku. Jaka będzie wartość pensji minimalnej netto od dnia 1 lipca 2023 roku?

SkładkiMinimalne wynagrodzenie pracownika w okresie od 1 lipca 2023 roku (3.600,00 zł brutto)
Emerytalna351,36 zł
Rentowa54,00 zł
Chorobowa88,20 zł
Zdrowotna279,58 zł
Zaliczka na podatek PIT43,00 zł
Pensja minimalna netto2.783,86 zł
Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku – koszty pracodawcy

O ile podwyżka wynagrodzenia minimalnego w Polsce w 2023 roku to dobra wiadomość dla pracowników, to dla pracodawców oznacza ona wzrost kosztów. Wynagrodzenie brutto nie jest jedynym kosztem ponoszonym przez pracodawcę – dochodzą do niego również składki społeczne pracodawcy, składka na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Koszt pracodawcyOd 1 stycznia 2023 rokuOd 1 lipca 2023 roku
Wynagrodzenie brutto3.490,00 zł3.600,00 zł
Składki społeczne pracodawcy625,75 zł645,48 zł
Składka emerytalna340,62 zł351,36 zł
Składka rentowa226,85 zł234,00 zł
Składka wypadkowa58,28 zł60,12 zł
Składka na Fundusz Pracy85,51 zł88,20 zł
Składka na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
3,49 zł3,60 zł
Łączne koszty pracodawcy4.204,75 zł4.337,28 zł
Koszty pracodawcy

Prowadzisz firmę i zastanawiasz się, jakie koszty poniesiesz?

Jeśli zatrzymała Cię powyższa tabelka i zastanawiasz się, jakie finalne koszty musisz ponieść w związku ze wzrostami płac minimalnych – pomożemy Ci je oszacować. Nasi specjaliści wezmą pod uwagę specyfikę Twojej firmy oraz bieżące zmiany w prawie, żebyś uzyskał/a rzetelną odpowiedź. Doradzą przy tym, z jakich rozwiązań możesz skorzystać, by zaoszczędzić. Porozmawiajmy!

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku – niepełny wymiar etatu

Co do zasady, wynagrodzenie minimalne w Polsce dotyczy wynagrodzenia osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy wynagrodzenie ustalane jest proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu.

Wymiar etatuCały etat3/4 etatu1/2 etatu1/3 etatu1/4 etatu
Od 1 stycznia 2023 roku (brutto)3.490,00 zł2.617,50 zł1.745,00 zł1.163,33 zł872,50 zł
Od 1 lipca 2023 roku (brutto)3.600,00 zł2.700,00 zł1.800,00 zł1.200,00 zł900,00 zł
Minimalne wynagrodzenie w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia

Wynagrodzenie minimalne w Polsce w 2023 roku – minimalna stawka godzinowa

Przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego w Polsce nie stosuje się do umów cywilnoprawnych. Od 2017 roku zarówno osoby zatrudnione na umowie zleceniu, jak i osoby świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej objęte są minimalną stawką godzinową. Stawka godzinowa, podobnie jak płaca minimalna w Polsce, nie jest stałą kwotą i ulega zmianie co roku. Minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2023 roku wynosi 22,80 zł brutto. Od dnia 1 lipca 2023 roku ponownie wzrośnie i będzie wynosić 23,50 zł brutto.

Ile wynoszą koszty zatrudnienia pracownika? Sprawdź w naszym artykule

Podsumowanie

Dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego w Polsce w 2023 roku to efekt wysokiej inflacji. Zgodnie z przepisami, jeśli prognozowany na rok następny wskaźnik wzrostu cen wynosi co najmniej 5%, wówczas ustalane są dwa terminy zmiany wysokości najniższej krajowej oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wskaźnik prognozowany na 2023 rok wynosi 10%. Podwyżki płacy minimalnej w Polsce w 2023 roku spowodują jej wzrost o 590,00 złotych brutto w stosunku do tej z ubiegłego roku. Z kolei stawka godzinowa wzrośnie o 3,80 złotych brutto, do kwoty 23,50 złotych brutto.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR