Uzyskanie obywatelstwa polskiego

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Wspieramy naszych Klientów w uzyskaniu polskiego obywatelstwa zarówno z mocy prawa, poprzez nadanie czy jego przywrócenie. Zakres naszej usługi obejmuje analizę sytuacji Klienta, przygotowanie i złożenie odpowiedniego wniosku, skompletowanie wymaganych dokumentów oraz reprezentowanie Klienta przed właściwym organem.

Według obowiązujących przepisów, sposobów uzyskania obywatelstwa polskiego jest kilka. Zalicza się do nich uzyskanie obywatelstwa z mocy prawa, poprzez nadanie obywatelstwa, uznanie za obywatela lub na drodze przywrócenia obywatelstwa polskiego.

Z mocy prawa

Na tej drodze obywatelstwo uzyskują tylko osoby małoletnie (do 18 roku życia lub zawarcia małżeństwa). Wyróżnia się tutaj dwie sytuacje. Pierwsza to tzw. „zasada prawa krwi”, w której jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie w momencie urodzenia się dziecka. Druga zaś nazywana jest „zasadą prawa ziemi” – obywatelstwo otrzymuje dziecko urodzone w Polsce, którego rodzice są nieznani, nie mają żadnego obywatelstwa lub jest ono nieokreślone. Podobne rozwiązanie stosuje się w wypadku małoletniego znalezionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy jego rodzice są nieznani. Małoletni cudzoziemiec przysposobiony (adoptowany) w sposób pełny przed ukończeniem 16 roku życia przez obywateli polskich, uzyskuje obywatelstwo z dniem urodzenia.

Nadanie obywatelstwa

Dokonuje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy trafi do niego wniosek cudzoziemca (w wypadku małoletniego – wniosek jego przedstawicieli ustawowych, np. rodziców). Wniosek musi zawierać dane cudzoziemca, adres zamieszkania, informacje o rodzicach (jeśli posiadali obywatelstwo polskie), informacje o źródłach dochodu, znajomości języka polskiego itp. Dodatkowo wniosek należy uzupełnić o dokumenty potwierdzające prawdziwość danych oraz odpowiednie fotografie. Wniosek taki składa się do właściwego wojewody lub konsula – osobiście, albo korespondencyjnie. Wymagany jest poświadczony urzędowo podpis. Prezydent nadaje obywatelstwo polskie, ale może też odmówić jego nadania. Nie jest również związany żadnymi terminami dotyczącymi rozpatrzenia wniosku, jego decyzja nie podlega odwołaniu.

Przywrócenie obywatelstwa

Ta procedura dotyczy osób, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1.01.1999 r. Polega na złożeniu odpowiedniego wniosku przez cudzoziemca do Ministra Spraw Wewnętrznych. Musi on zawierać informacje o podstawowych danych cudzoziemca, adresie zamieszkania, życiorys, adres ostatniego miejsca pobytu w Polsce przed utratą obywatelstwa oraz oświadczenie o posiadaniu takowego w przeszłości. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, w których potwierdzi się swoją tożsamość, utratę obywatelstwa, a także zdjęcie (jego parametry szczegółowo określają przepisy). Decyzja powinna być wydana niezwłocznie, można się też od niej odwołać w ciągu 14 dni.

Zgodnie z ustawą przywrócenie obywatelstwa nie dotyczy osób, które mogą stanowić zagrożenie dla państwa polskiego oraz osób, które w czasie II wojny światowej dobrowolnie służyły w wojskach lub objęły urząd publiczny w Państwach Osi lub działały na szkodę Polski.

Kancelaria prowadzi obsługę cudzoziemców w zakresie uzyskania przez nich obywatelstwa polskiego na każdej z opisanych dróg. Podstawą jest ustalenie odpowiedniego sposobu uzyskania obywatelstwa, a następnie przygotowanie odpowiednich dokumentów i dalsze prowadzenie postępowania.

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Formularz kontaktowy

    CGO Mobility