Czym jest niebieska karta UE i jak ją uzyskać?

Czym jest niebieska karta UE i jak ją uzyskać?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Z roku na rok większy odsetek cudzoziemców przybywających do Polski w celach zarobkowych posiada wysokie kwalifikacje. Polskie władze, mając na celu zachęcenie takich osób do przyjazdu do Polski wprowadziły dedykowane im rozwiązanie wizowe. To właśnie dla takich cudzoziemców przewidziana jest tzw. Blue Card – Niebieska Karta UE. W naszym artykule opisujemy czym jest niebieska karta UE i jak można ją uzyskać.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad, trybów, podstaw oraz procedur związanych z uzyskiwaniem zezwolenia na pobyt czasowy zapraszamy do zapoznania się z naszym szczegółowym przewodnikiem dot. zezwolenia na pobyt czasowy.

Niebieska karta UE

Niebieska karta UE – podstawa prawna

Rozwiązanie to po raz pierwszy pojawiło się w przepisach unijnych. Konkretnie w dyrektywie Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji. Celem wprowadzenia Blue Card było przede wszystkim przyciągnięcie na teren UE wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Jak również umożliwienie ich łatwiejszego zatrudniania oraz elastyczności w zmianie miejsca pracy. Dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. Obecnie podstawą do wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji są artykuły od 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Niebieska karta UE. Kto może ubiegać się o nią ubiegać?

O uzyskanie Blue Card mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. wykonują pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
  2. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (lub umowy o pracę nakładczą albo umowy cywilnoprawnej) zawartej przynajmniej na okres 1 roku
  3. otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie mniejszej niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w roku 2022 jest to kwota 8 493,80 zł brutto).

Natomiast przez samo określenie „wysokie kwalifikacje” rozumiemy kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania określonej pracy.

Niebieska karta UE – główne korzyści

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może zarówno pracować na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji, jak i zmienić decyzję w zakresie pracodawcy bez konieczności złożenia nowego wniosku pobytowego. Przez pierwsze 2 lata wykonywania pracy na podstawie Niebieskiej Karty UE cudzoziemiec może zmienić rodzaj umowy i wymiar czasu pracy. Jedyne co musi zrobić to poinformować o tym fakcie urząd. Po przepracowaniu na Blue Card 2 lat również zmiana pracodawcy czy też stanowiska pracy nie będzie wymagała (przy spełnieniu pewnych warunków) zmiany zezwolenia.

Cudzoziemiec legitymujący się zezwoleniem tego typu może ponadto:

  1. ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na korzystniejszych warunkach – posiadacz Niebieskiej Karty UE po zmianie kraju zamieszkania i pracy w obrębie Unii Europejskiej nie traci okresu pobytu w innych krajach Wspólnoty zaliczanego do otrzymania rezydenta długoterminowego UE,
  2. ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich na korzystniejszych warunkach – członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego Blue Card będą mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną już w trakcie pierwszego postępowania legalizacyjnego w Polsce. A ponadto, co jak się wydaje stanowi niezwykle korzystny element tej procedery, na podstawie takiego zezwolenia członek rodziny uzyska dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że będzie mógł wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;
  3. ubiegać się w Polsce o przyznanie świadczenia rodzinnego.

Niebieska karta UE. Legalizacja pobytu dla pracowników o wysokich kwalifikacjach

Nie da się ukryć, że Blue Card jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla cudzoziemców. Szczególnie tych, którzy planują migrować razem ze swoimi bliskimi. Inżynierowie, informatycy czy programiści, pochodzący chociażby zza naszej wschodniej granicy, coraz częściej i chętniej są zatrudniani w Polsce. Należy się spodziewać, że z biegiem czasu Blue Card stanie się jeszcze bardziej popularną drogą legalizacji pobytu i pracy. Ciągle obserwujemy bowiem rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którego rynek rodzimy nie wypełnia w całości.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR