Pobyt cudzoziemców w Polsce, ogólne zagadnienia

Pobyt cudzoziemców w Polsce, ogólne zagadnienia
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Postępująca globalizacja oraz nieustanne migracje ludności pomiędzy państwami całego świata, zwłaszcza w celach zarobkowych, stały się już faktem. Mobilność społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności zawodowej, spowodowała, że z roku na rok coraz więcej cudzoziemców przybywa do Polski z zamiarem stałego pobytu oraz wykonywania pracy. Poniżej znajdziesz ogólne informacje związane z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce. Jeśli zatrudniasz cudzoziemców albo pracujesz w dziale HR ten artykuł jest dla Ciebie.  

20 lutego, 2024

Spis treści

Pobyt cudzoziemców w Polsce. Rozróżnienie sytuacji cudzoziemców z krajów UE oraz z krajów trzecich

Legalizacja pobytu cudzoziemca zależy od tego, z jakiego kraju on pochodzi.  Przyjeżdżających do Polski należy podzielić na dwie grupy:

  1.  obywateli Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii (oraz ich rodziny)
  2. oraz obywateli państw trzecich.

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii przebywać mogą w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji swojego pobytu. Po tym czasie musi dokonać tzw. rejestracji pobytu. Zarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela UE. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Obywatel UE składa wniosek osobiście, nie później niż w dniu następnym po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Jeżeli pobyt został zarejestrowany, cudzoziemcowi wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne przez 10 lat.

Natomiast obywatele państw trzecich wjechać na teren Rzeczypospolitej Polskiej mogą na podstawie uzyskanej uprzednio wizy lub w ramach ruchu bezwizowego.

Obywatele państw, których dotyczy ruch bezwizowy do Polski, mogą przebywać w naszym kraju maksymalnie 90 dni, w ciągu 180-dniowego okresu. Przywilej ten obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, ale tylko takich, którzy posiadają paszport biometryczny, wydany zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Obywatele państw, których dotyczy ruch bezwizowy do Polski, mogą przebywać w naszym kraju maksymalnie 90 dni, w ciągu 180-dniowego okresu. Przywilej ten obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, ale tylko takich, którzy posiadają paszport biometryczny, wydany zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Możliwość pracy w Polsce – obywatele UE oraz obywatele krajów trzecich

Cudzoziemcy z UE/EOG/Szwajcarii są na rynku pracy traktowani tak samo jak Polacy. Muszą jedynie zadbać o formalności związane z pobytem, i to tym, przekraczającym 3 miesiące.

Cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii może legalnie pracować w Polsce, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

  1. posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy, np. wiza Schengen, wiza krajowa z kodem „06”;
  2. posiada zezwolenie na pracę w Polsce; pracodawca złożył oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń bądź powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy; posiada zezwolenie na pracę sezonową, posiada zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Praca takiego cudzoziemca będzie również legalna, jeśli posiada on pozwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli pozwolenie jednolite.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR