Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy

Chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy? Zdobądź istotne informacje o całej procedurze.

Dowiedz się, jakie są rodzaje zezwoleń, jakie dane są niezbędne do wniosku i co powinieneś wiedzieć o karcie pobytu. Nasz kompleksowy artykuł odpowie na te pytania, rozwieje wątpliwości i przeprowadzi Cię przez proces aplikacji o zezwolenie, które może być udzielone nawet na okres do trzech lat.

Niezależnie od tego, czy planujesz pracę, studia, czy po prostu chcesz być bliżej rodziny – z nami zrozumiesz procedury i unikniesz błędów.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Czym jest zezwolenie na pobyt czasowy i na jaki długi okres może zostać wydane?

Zezwolenie na pobyt czasowy jest jednym z tytułów pobytowych uprawniających cudzoziemca do pobytu na terenie Polski.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia on wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu. Okoliczności stanowiące podstawę ubiegania się o zezwolenie muszą uzasadniać jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata.

Okoliczności stanowiące podstawę ubiegania się o zezwolenie muszą uzasadniać jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Okoliczności stanowiące podstawę ubiegania się o zezwolenie muszą uzasadniać jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy

W zależności od celu pobytu na terytorium Polski cudzoziemiec może ubiegać się o następujące rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy:

 1. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 2. Niebieska Karta UE – praca w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji
 3. zezwolenie w związku z oddelegowaniem przez pracodawcę zagranicznego
 4. w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 5. w celu kształcenia się na studiach
 6. w celu prowadzenia badań – mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca
 7. w celu odbycia stażu
 8. w celu odbycia wolontariatu
 9. dla członków rodziny obywatela RP
 10. w celu połączenia z rodziną
 11. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
 12. ze względu na pracę sezonową
 13. z uwagi na inne okoliczności
 14. w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Kto udziela zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy, co do zasady, udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy cofa wojewoda, który go udzielił, również w drodze decyzji.

Właściwość miejscowa wojewody jest właściwością ruchomą. Co to oznacza? W przypadku zmiany miejsca pobytu w toku postępowania poza granice jednego województwa, zmianie ulegnie również właściwość wojewody.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Polski.

Przy składaniu wniosku konieczne okazanie ważnego dokumentu podróży. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się na stosownym formularzu, zgodnie z następującymi zasadami:

 • wniosek musi zostać wypełniony czytelnie w języku polskim,
 • wniosek musi zostać wypełniony w całości zgodnie ze stanem faktycznym,
 • we wniosku należy wskazać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja,
 • w części wniosku dotyczącej karalności musi zostać zawarta informacja o wydanych wyrokach, które nie uległy zatarciu,
 • wniosek musi zostać podpisany odręcznie oraz zawierać zapis imienia i nazwiska w alfabecie łacińskim.
Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy musi zostać podpisany odręcznie oraz zawierać zapis imienia i nazwiska w alfabecie łacińskim
Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy musi zostać podpisany odręcznie oraz zawierać zapis imienia i nazwiska w alfabecie łacińskim.

Wymóg osobistego działania

Istota czynności w postaci złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wymaga osobistego działania cudzoziemca, który się o nie ubiega. Oznacza to, że co do zasady wniosek musi zostać podpisany przez niego osobiście.

Wyjątki od wymogu osobistego działania odnoszą się do:

 • osób małoletnich,
 • osób ubezwłasnowolnionych całkowicie,
 • osób małoletnich bez opieki.
Osoba małoletniaW przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Osoba ubezwłasnowolniona całkowicieW przypadku cudzoziemca będącego osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd.
Osoba małoletnia bez opiekiW przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią bez opieki wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.
Zezwolenie na pobyt czasowy – Wyjątki od wymogu osobistego działania

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Wymóg osobistego stawiennictwa

Opisany wyżej wymóg osobistego działania rozumiany jest również jako wymóg osobistego stawiennictwa. Oznacza to, że cudzoziemiec obowiązany jest stawić się osobiście w urzędzie obsługującym wojewodę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wyjątek stanowią osoby małoletnie do 6 roku życia.

Osobiste stawiennictwo ma na celu umożliwienie:

 • identyfikacji cudzoziemca,
 • przedstawienie ważnego dokumentu podróży,
 • odebranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych.

Zezwolenie na pobyt czasowy – elementy wniosku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa na formularzu zawierającym:

 1. dane cudzoziemca lub informacje wskazane w przepisach, w zakresie niezbędnym do wydania zezwolenia,
 2. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o płci, obywatelstwie i miejscu zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o ubieganiu się przez nich o zezwolenie na pobyt czasowy oraz o tym, czy pozostają na utrzymaniu cudzoziemca,
 3. informację o poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. informację o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie ostatnich 5 lat,
 5. informację o środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca,
 6. informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym,
 7. informację o deklarowanym celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. informację o zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary pozbawienia wolności lub jego tymczasowym aresztowaniu,
 9. informację o zobowiązaniach cudzoziemca wynikających z orzeczeń sądowych, postanowień i decyzji administracyjnych, w tym o zobowiązaniach alimentacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza tym terytorium,
 10. wzór podpisu cudzoziemca,
 11. pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Pobranie odcisków linii papilarnych

Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się odciski linii papilarnych. Gdy z przyczyn zależnych od wojewody nie jest możliwe pobranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste stawiennictwo, wojewoda wyznacza termin na ich złożenie. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Konsekwencją niezłożenia odcisków linii papilarnych jest odmowa wszczęcia postępowania.

Załączniki do wniosku

Jak wskazano powyżej, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec przedstawia ważny dokument podróży. Do wniosku powinien dołączyć również:

 • aktualne fotografie,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty załączone do wniosku powinny być oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami. Jeśli przedmiotowe dokumenty sporządzone są w języku obcym, wnioskodawca powinien przedstawić je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zezwolenie na pobyt czasowy. Dokumenty załączone do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy powinny być oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami.
Dokumenty załączone do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy powinny być oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami.

Opłaty

By uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi liczyć się z koniecznością poniesienia określonych kosztów:

340 zł Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jest to koszt postępowania, jaki należy uiścić z góry pod rygorem zwrotu wniosku
440 złOpłata skarbowa za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
100 złOpłata za wydanie karty pobytu. Cudzoziemiec dokonuje płatności po udzieleniu zezwolenia w kasie organu wydającego dokument lub na rachunek bankowy tego organu
Zezwolenie na pobyt czasowy – Opłaty
Zezwolenie na pobyt czasowy. Opłaty za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy to 340 zł lub 440 zł w zależności od rodzaju procedury. Do tych kosztów należy doliczyć 100 zł za wydanie karty pobytu oraz ewentualnie 17 zł opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy to 340 zł lub 440 zł w zależności od rodzaju procedury. Do tych kosztów należy doliczyć 100 zł za wydanie karty pobytu oraz ewentualnie 17 zł opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Potwierdzenie złożenia wniosku

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 • wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Informacje o cudzoziemcu

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wojewoda zwraca się do:

z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla:

 • obronności lub
 • bezpieczeństwa państwa lub
 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendanci, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub konsul przekazują informację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę.

Wymiana informacji między wojewodą a organami może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Decyzja w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Według przepisów decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni. W praktyce tego terminu nie udaje się dotrzymać i procedura trwa od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Termin ten biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:

 1. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa,
 2. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione,
 3. cudzoziemiec przedłożył określone dokumenty lub wyznaczony przez wojewodę termin na ich dostarczenie upłynął bezskutecznie.

Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy kończy się w terminie 90 dni. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, wskazany termin biegnie od dnia uzupełnienia braków.

Zezwolenie na pobyt czasowy. Zgodnie z treścią przepisów decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni. W praktyce niezwykle rzadko organowi udaje się tego terminu dotrzymać
Zgodnie z treścią przepisów decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni. W praktyce niezwykle rzadko organowi udaje się tego terminu dotrzymać

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, między innymi gdy:

 • nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Polski niepożądany,
 • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu,
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę,
 • zalega z uiszczeniem podatków,
 • nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa,
 • złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Polski lub przebywa na tym terytorium nielegalnie

Ustanie przyczyn udzielenia zezwolenia

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy:

 • ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,
 • przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu,
 • wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, które stanowią podstawę odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia.

Wygaśnięcie zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca:

 • kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • obywatelstwa polskiego.
Zezwolenie na pobyt czasowy - rejestracja

Karta pobytu

Dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski jest karta pobytu.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym przez wojewodę (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca) cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce między innymi:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

W okresie swojej ważności, karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu.

Termin ważności karty pobytu różni się w zależności od rodzaju zezwolenia, którego dotyczy.

Zezwolenie na pobyt czasowyKarta pobytu jest ważna przez okres, na który cudzoziemcowi udzielono zezwolenia.
Zezwolenie na pobyt stałyKarta pobytu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii EuropejskiejKarta pobytu jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.
Zezwolenie na pobyt czasowy – Termin ważności karty

Karta pobytu podlega wymianie w takich sytuacjach, jak:

 • zmiana danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu,
 • zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty,
 • utrata karty,
 • uszkodzenie karty.

Zezwolenie na pobyt czasowy FAQ – najczęściej zadawane pytania odnośnie zezwolenia na pobyt czasowy

Jaki jest okres obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy?

Okres obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy nie może być dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Co może spowodować cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte w przypadku ustania celu pobytu, braku spełnienia wymogów zezwolenia lub wystąpienia okoliczności, które stanowią podstawę odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia.

Kiedy wygasa zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa, gdy cudzoziemiec uzyska kolejne zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub obywatelstwo polskie.

Kto udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy?

Organem właściwym w zakresie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Jakie dokumenty i informacje są wymagane przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy?

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić ważny dokument podróży, aktualne fotografie, dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Czy cudzoziemiec może działać przez pełnomocnika przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec może działać przez pełnomocnika przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

Jak długo trwa procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy?

Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy powinna zostać wydana w terminie 60 dni. W praktyce, z uwagi na znaczną ilość wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, tego terminu nie udaje się dochować i procedury trwają kilka, a niekiedy nawet kilkanaście miesięcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zezwolenia na pobyt czasowy? Zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy