Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jak je uzyskać?

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jak je uzyskać?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Ilość cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce wzrasta z miesiąca na miesiąc. Najpopularniejszym sposobem legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców mających zamiar wykonywać pracę zarobkową na terenie RP jest uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jak je uzyskać? Kto jest uprawniony do jego złożenia? Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec żeby ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Wszystkiego tego dowiesz się z naszego artykułu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad, trybów, podstaw oraz procedur związanych z uzyskiwaniem zezwolenia na pobyt czasowy zapraszamy do zapoznania się z naszym szczegółowym przewodnikiem dot. zezwolenia na pobyt czasowy.

Spis treści

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy. Jednocześnie musi spełniać poniższe warunki:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

W wyniku nowelizacji przepisów z dnia 17 grudnia 2021 roku, przewidziano jeszcze jedną przesłankę udzielenia zezwolenia. Dotyczy ona jednak wyłącznie cudzoziemców, których celem pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Mogą oni podjąć pracę w oparciu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o ile posiadają wymagane kwalifikacje. Jednocześnie muszą spełniać przesłanki, o których mowa w pkt 1,4 i 5 powyżej.

Kiedy cudzoziemiec nie otrzyma jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

O wydanie zezwolenia jednolitego nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • są pracownikami delegowanym przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski (jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonują w Polsce pracę sezonową (np. w rolnictwie lub turystyce),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Inaczej niż w przypadku standardowego zezwolenia na pracę na pracę, gdzie wniosek składa pracodawca, wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa sam cudzoziemiec. Przy składaniu wniosku są pobierane odciski linii papilarnych. W związku z powyższym cudzoziemiec nie może złożyć wniosku przez pełnomocnika, ale musi to uczynić osobiście. Może to uczynić nie później niż w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce.

Wniosek cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu w Polsce. Szczegóły dotyczące dostępnych sposobów złożenia wniosku mogą się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego. Niektóre urzędy przewidują np. elektroniczną rejestrację wizyt. Informacji w tym zakresie należy szukać na oficjalnych stronach internetowych urzędów.

Dokumenty niezbędne do zezwolenia

W celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku (wniosek musi być wypełniony w języku polskim),
 • załącznik nr 1 do wniosku wypełniony przez pracodawcę,
 • 4 fotografie,
 • kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży (np. paszportu),
 • oryginał informacji starosty lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia (dokument ten potwierdza, że pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w oparciu o rejestry powiatowego urzędu pracy właściwego na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca),
 • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. umowa najmu mieszkania, potwierdzenie zameldowania itp.),
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub braki te uzupełni w terminie, wojewoda zamieści w jego dokumencie podróży odcisk stempla. Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku (umieszczenia odcisku stempla). Stan ten trwa do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemiec może natomiast wyjechać do kraju pochodzenia. Jeśli jednak pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę.

Jaki charakter ma decyzja o udzieleniu zezwolenia?

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę, to musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie wydaje wojewoda. Udziela go na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR