Ustawa o cudzoziemcach 2022 – projekt ustawy

Ustawa o cudzoziemcach 2022 – projekt ustawy
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Ustawa o cudzoziemcach 2022 – projekt. Jak podkreślają autorzy nowelizacji wzrost zainteresowania cudzoziemców uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy (w tym w szczególności jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) istotnie wpłynął na wydłużenie czasu oczekiwania na rozpoznanie tego typu spraw. Nowelizacja, która usprawniłaby proces wydania zezwoleń, była zatem tylko kwestią czasu. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Sprawdź co zmienia się w ustawie o cudzoziemcach w 2022 r.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach – nowe rozwiązania wprowadzone nowelizacją z 17 grudnia 2021 roku

29 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. To skutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma na celu przede wszystkim usprawnienie długotrwałych postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Ustawa o cudzoziemcach 2022. Koniec obowiązku posiadania przez cudzoziemca miejsca zamieszkania w Polsce

Jedna z najważniejszych modyfikacji dotyczy katalogu przesłanek ubiegania się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Od cudzoziemca nie będzie już wymagane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Znika zatem obowiązek dostarczania do urzędów umów najmu lub dowodów własności nieruchomości. Cudzoziemcy nie będą także musieli wykazać źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu. Obie powyższe zmiany niewątpliwie przyspieszą czas rozpatrywania wniosków pobytowych.

Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia cudzoziemców

W wyniku wprowadzonych zmian wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wymiaru pracy. Oznacza to, że nawet w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na pół etatu pracodawca będzie musiał zapewnić mu co najmniej minimalne wynagrodzenie. Odnosi się to również do innych form zatrudnienia, np. do pracy na podstawie umowy zlecenia.

Ustawa o cudzoziemcach 2022. Rozszerzenie okoliczności, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia

W praktyce duże znaczenie ma rozszerzenie listy okoliczności, które nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia. Katalog ten został uzupełniony o takie okoliczności jak zmiana nazwy stanowiska pracy cudzoziemca przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia. Nowe przepisy znacząco ułatwią zatem cudzoziemcom awanse, które zazwyczaj wiążą się ze zmianą nazwy stanowiska. W takie sytuacji nie trzeba będzie zmienić zezwolenia.

Wydłużenie okresu, na jaki wydawane są oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy m.in. obywatelom Ukrainy i Białorusi

Nowością jest wydłużenie okresu na jaki wydawane są oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (tzw. procedura uproszczona przeznaczona dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji i Mołdawii). Ostatnie zmiany w ustawie o cudzoziemcach wydłużyły możliwość podjęcia pracy w ramach procedury z maksymalnie 6 do 24 miesięcy. Nowelizacja zlikwidowała również wymóg zachowania przerwy między zatrudnieniem na podstawie oświadczenia. Modyfikacja ta powinna pozytywnie wpłynąć na zmianę charakteru pracy cudzoziemców – z krótkookresowego na długookresowy.

Skrócenie terminu wydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Kolejną istotną zmianą jest skrócenie terminu na wydanie decyzji do 60 dni liczonych od dnia, w którym cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Dotyczy to sytuacji, gdy wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione. Z kolei postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy mocą nowych przepisów zostało skrócone do 90 dni. Analogiczne rozwiązanie przyjęto dla postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Z tą różnicą, że decyzje w sprawie udzielenia tych zezwoleń w pierwszej  instancji będą wydawane w terminie 6 miesięcy.

Ustawa o cudzoziemcach 2022. Specjalny tryb zakończenia postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach wprowadziły ponadto specjalny, uproszczony tryb zakończenia postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 roku i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy. W takim przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będą wydawane na okres 2 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Jak wskazuje ustawodawca „celem tego szczególnego epizodycznego rozwiązania jest doprowadzenie do stworzenia warunków prawnych, które pozwolą w relatywnie krótkim czasie zakończyć dużą część postępowań w tych sprawach, które z przyczyn związanych z trudnościami administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19 są prowadzone długotrwale”.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach – podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że przepisy dotyczące cudzoziemców już od dłuższego czasu wymagały zmian. A raczej – dostosowania do nowych realiów, w których ilość wniosków składanych przez cudzoziemców niemalże paraliżowała funkcjonowanie urzędów wydłużając czas oczekiwania na decyzję nawet do kilkunastu miesięcy. Czas pokaże, czy nowe przepisy przyniosą oczekiwane rezultaty. 

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o zezwolenie na pobyt czasowySkontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia oraz kompleksowej obsłudze cudzoziemców.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR