Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy

Legalizacja pobytu w Polsce niesie ze sobą szereg procedur i przepisów, które każdy zainteresowany musi dokładnie poznać i zastosować. Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat obowiązujących zasad wjazdu i pobytu na terenie Polski, zarówno dla obywateli państw strefy Schengen, jak i dla osób z krajów trzecich.

Omawiamy tu kryteria, które muszą być spełnione przy krótkoterminowych wizytach turystycznych, biznesowych czy leczniczych, a także przy planowaniu długoterminowego pobytu w celach zarobkowych, edukacyjnych czy rodzinnych. Dowiesz się, jakie dokumenty są niezbędne do przekroczenia polskiej granicy, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na pobyt, oraz jakie konsekwencje niesie za sobą brak legalizacji pobytu.

Zapraszamy do lektury, która jest kluczem do zrozumienia i skutecznego przeprowadzenia procesu legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Legalizacja pobytu
Legalizacja pobytu – warto zwrócić uwagę na czas pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu – najważniejsze informacje

Warunki wjazdu dla obywateli strefy Schengen– Swobodny wjazd na terytorium innych państw strefy.
– Wymagany dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
Warunki wjazdu dla obywateli państw trzecich– Wymagany ważny dokument podróży i wiza (jeśli jest wymagana).
– Określenie celu podróży.
– Wystarczające środki finansowe na pobyt i powrót.
– Brak wpisu w SIS jako osoba niepożądana.
Pobyt krótkoterminowy– Nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180 dni.
– Wymagany ważny dokument podróży i wiza krótkoterminowa.
– Musi być uzasadniony cel pobytu.
– Wymagane środki finansowe na czas pobytu.
Pobyt długoterminowy– Powyżej 90 dni.
– Wymagany ważny dokument podróży, wiza długoterminowa lub zezwolenie na pobyt.
– Musi być uzasadniony cel pobytu.
– Wymagane ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe.
Wizy Schengen C i długoterminowe DWiza Schengen C: Do 90 dni pobytu.
Wiza długoterminowa D: Do pobytu dłuższego niż 3 miesiące, ważność do 1 roku.
Zezwolenia pobytoweZezwolenie na pobyt czasowy: Na okres do 3 lat, na podstawie wniosku.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE: Na czas nieoznaczony, wymagany 5-letni nieprzerwany pobyt.
Zezwolenie na pobyt stały: Dla osób spełniających określone warunki, na czas nieoznaczony.
Rejestracja pobytu obywateli UE– Wymagana po 3 miesiącach pobytu.
– Składanie wniosku osobiście, dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków pobytu.
Konsekwencje braku rejestracji obywatela UE– Możliwość kary grzywny, ale nie wpływa na prawo do stałego pobytu po 5 latach.
Sytuacja obywateli państw trzecich– Wymagany ważny dokument podróży i wiza (lub uprawnienie do ruchu bezwizowego).
– Pobyt nie dłuższy niż wskazany w wizie, chyba że złożony wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.
Podsumowanie– Obywatele UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej mogą przebywać do 3 miesięcy bez dodatkowych warunków.
– Obywatele państw trzecich mogą potrzebować wizy, chyba że uprawn
Legalizacja pobytu – najważniejsze informacje (tabela)

Legalizacja pobytu – zasady wjazdu na terytorium Polski

Państwa strefy Schengen

Strefa Schengen to obszar obejmujący 27 państw, na którym zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. W strefie obowiązują wspólne przepisy dotyczące między innymi ochrony granic, wydawania wiz cudzoziemcom i działania Systemu Informacyjnego Schengen.

Strefa ta powstała w 1985 roku i od tamtej pory stopniowo się powiększa. W tej chwili obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kilka państw spoza niej. Najnowszym członkiem strefy Schengen jest Chorwacja, która należy do niej od 1 stycznia 2023 roku.

Państwa Strefy Schengen
od 1995 rokuBelgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia
od 1997 rokuAustria, Włochy
od 2000 rokuGrecja
od 2001 rokuDania, Finlandia, Szwecja, Węgry, Islandia, Norwegia
od 2007 rokuCzechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia
od 2008 rokuSzwajcaria
od 2011 rokuLiechtenstein
od 2023 rokuChorwacja
Legalizacja pobytu cudzoziemca – Państwa strefy Schengen

Rozróżnienie warunków wjazdu na terytorium Polski przez obywateli państw strefy Schengen oraz z krajów trzecich

Państwa należące do strefy Schengen zniosły granice wewnętrzne. Równocześnie wzmocniono kontrole na wspólnej granicy zewnętrznej, zgodnie z przepisami dotyczącymi strefy. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym w strefie Schengen i podróżującym w jej obrębie.

Obywatele państw strefy Schengen są uprawnieni do swobodnego wjazdu na terytorium innego państwa strefy. Muszą jednak posiadać dokument, który potwierdza tożsamość i obywatelstwo, by móc udokumentować korzystanie z przysługującego prawa do swobodnego podróżowania.

Z kolei obywatele państw trzecich, by wjechać na terytorium państw strefy Schengen muszą spełnić określone warunki. Wśród nich należy wymienić:

 • konieczność posiadania ważnego dokumentu podróży oraz wizy, jeśli taka jest wymagana od obywateli danego państwa,
 • określenie celu podróży,
 • posiadanie odpowiednich środków na okres pobytu i na powrót,
 • niefigurowanie w systemie SIS jako osoba niepożądana lub stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego.

Warunki wjazdu na pobyt krótkoterminowy

Planując krótkoterminowy (nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180 dni) pobyt na terytorium Polski należy spełnić określone warunki. Wskazuje się, że cudzoziemiec:

 • musi posiadać ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy, który jest ważny przez przynajmniej 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu oraz został wydany w ciągu ostatnich 10 lat,
 • musi posiadać ważną wizę krótkoterminową,
 • musi uzasadnić celu i warunki planowanego pobytu,
 • musi posiadać wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia,
 • nie może być osobą, wobec której dokonano wpisu w SIS do celów odmowy wjazdu,
 • nie może być uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich.

Warunki wjazdu na pobyt długoterminowy

Cudzoziemiec, który przekracza granicę by wjechać na terytorium Polski w celu pobytu długoterminowego (tj. powyżej 90 dni) ma obowiązek uzasadnić jego cel i warunki. Musi również posiadać i okazać na żądanie:

 • ważny dokument podróży,
 • ważną wizę długoterminową lub ważne zezwolenie na pobyt wydane przez polskie władze,
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Wśród dokumentów, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, można wyróżnić:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej lub zawodach sportowych,
 • dowód opłacenia kosztów pobytu w Polsce w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej.

Z kolei dokumentami, które potwierdzają możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych,  są:

 • czek podróżny,
 • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej,
 • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę na terytorium Polski lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, cudzoziemiec może przedstawić również zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń przez wojewodę. Nie stanowi ono samoistnej podstawy do wjazdu, nie jest wizą, zezwoleniem ani dokumentem podróży. Zaproszenie potwierdza posiadanie środków finansowych wystarczających na:

 • pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz
 • na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udziel pozwolenia na wjazd.

Podstawy wjazdu i pobytu na terytorium Polski

Pobyty krótkoterminoweRuch bezwizowy,Wiza Schengen C – wydana przez państwo strefy Schengen,Wiza długoterminowa D – wydana przez inne niż Polska państwo strefy Schengen,Dokumenty pobytowe wydane przez inne państwo strefy Schengen zgodne z jednolitym wzorem lub inne notyfikowane
Pobyt długoterminowyWiza długoterminowa D – wydana przez Polskę,Dokumenty pobytowe wydane przez Polskę
Legalizacja pobytu cudzoziemca – Podstawy wjazdu i pobytu na terytorium Polski

Wizy wydaje się w określonym celu. Cudzoziemiec może otrzymać wizę Schengen C lub wizę długoterminową D.

Wiza Schengen CWiza długoterminowa D
Jest to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen do 90 dni w ciągu 180 dni.Wynika z niej uprawnienie do tylu wjazdów na terytorium strefy, ile zostało określone w naklejce wizowej. Jeśli w polu „ilość wjazdów” figuruje wpis „MULT”, uprawnia ona do wielokrotnego wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności.Jest to dokument uprawniający do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące, przy czym okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca.
Legalizacja pobytu cudzoziemca – Rodzaje wiz

Odmowa wjazdu na terytorium Polski

Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Polski, gdy:

 • przekroczono dopuszczalny okres pobytu w strefie Schengen,
 • brak jest wymaganych dokumentów,
 • brak jest dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu,
 • legitymuje się podrobionym lub przerobionym dokumentem podróży, wizą lub innym dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium Polski i pobytu na tym terytorium,
 • wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany,
 • figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
 • wjazd lub pobyt na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego,
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Legalizacja pobytu – zezwolenia pobytowe udzielane na terytorium Polski

Podstawowe rodzaj zezwoleń pobytowychZezwolenie na pobyt czasowy, Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, Zezwolenie na pobyt stały
Legalizacja pobytu cudzoziemca – Podstawowe rodzaje zezwoleń pobytowych
Legalizacja pobytu cudzoziemca - decyzja
Legalizacja pobytu – postępowania pobytowe

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo można udzielić na jego wniosek w sytuacji określonej w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w formie decyzji. Jest ono udzielane na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Cudzoziemiec musi osobiście złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia stanie się ostateczna. Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która potwierdza jego tożsamość i uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce - zezwolenie
Legalizacja pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek. By uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi przebywać na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Musi również spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Zezwolenie udzielane jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia stanie się ostateczna. Cudzoziemcowi wydawana jest karta pobytu ważna przez 5 lat, która po tym okresie podlega odnowieniu.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, między innymi gdy:

 • jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej pozostającym pod jego władzą rodzicielską urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt,
 • gdy jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską,
 • gdy jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Polski na stałe,
 • gdy pozostaje w uznawanym przez prawo Polski związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, przy spełnieniu dodatkowych warunków,
 • gdy jest ofiarą handlu ludźmi i przebywa na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, przy spełnieniu dodatkowych warunków,
 • gdy udzielono mu na terytorium Polski azylu,
 • gdy posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Polski na stałe.

Zezwolenie udzielane jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia stanie się ostateczna. Cudzoziemcowi wydawana jest karta pobytu na okres 10 lat.

Legalizacja pobytu cudzoziemca – rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej

Podstawa prawna wjazdu i pobytu

Jak wynika z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE przewiduje pewne ograniczenia i warunki w tym zakresie. Wyżej wymienione przepisy zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Obywatel Unii Europejskiej– Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
– Obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– Obywatel Konfederacji Szwajcarskiej
– Obywatel Zjednoczonego Królestwa
Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej

Obywatel Unii Europejskiej może wjechać na terytorium Polski na podstawie:

 • ważnego dokumentu podróży lub
 • innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Obywatele Unii Europejskiej – pobyt krótkoterminowy

Jak wynika z przepisów, bez konieczności zachowania jakichkolwiek warunków pobytu na terytorium Polski może przebywać:

 1. obywatel Unii Europejskiej – przez okres do 3 miesięcy,
 2. obywatel Unii Europejskiej, który wjechał na to terytorium w celu poszukiwania pracy – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

We wskazanym okresie jest on obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Obywatele Unii Europejskiej – pobyt długoterminowy

Obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski,
 2. posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski oraz posiada ubezpieczenie zdrowotne lub jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej lub posiada dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 3. studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski oraz posiada ubezpieczenie zdrowotne lub jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej lub posiada dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 4. jest małżonkiem obywatela Polski.

Obowiązek rejestracji pobytu

Jeśli pobyt na terytorium Polski trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować swój pobyt. Rejestracja następuje na wniosek obywatela Unii Europejskiej. Co do zasady, wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Do wniosku dołącza się dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu oraz aktualne fotografie. Przy składaniu wniosku okazuje się ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo obywatela Unii Europejskiej. Zarejestrowania pobytu i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu dokonuje się niezwłocznie.

Konsekwencje braku rejestracji pobytu przez obywatela Unii Europejskiej

Zgodnie z przepisami, kto nie dopełnia obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Polski podlega karze grzywny. Brak rejestracji pobytu nie wpływa jednak na możliwość nabycia prawa stałego pobytu na terytorium Polski przez obywatela Unii Europejskiej, po upływie 5 lat nieprzerwanego zamieszkiwania.

Legalizacja pobytu cudzoziemca – sytuacji pobytowa obywateli państw trzecich

Podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą legitymować się aktualnym dokumentem podróży i posługiwać ważną wizą, chyba że są uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Nie mogą oni przebywać na terytorium Polski dłużej niż przez okres wskazany w wizie. Jeśli cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej chce zostać dłużej na terytorium Polski, wówczas musi złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Podsumowanie

Procedura legalizacji pobytu cudzoziemca różni się w zależności od kraju pochodzenia obcokrajowca. Obywatele Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej mogą przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy bez konieczności zachowania jakichkolwiek warunków pobytu. Muszą jedynie legitymować się ważnym dokumentem podróży albo innym ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo. Obywatele państw trzecich, by wjechać i poruszać się po terytorium Polski mogą potrzebować wizy, chyba że są uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat legalizacji pobytu cudzoziemca? Zapraszamy do kontaktu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Co to jest legalizacja pobytu?

Legalizacja pobytu to proces prawny, pozwalający cudzoziemcowi na legalne przebywanie na terytorium Polski po przekroczeniu granicy i spełnieniu określonych warunków.

Jakie są podstawowe różnice w legalizacji pobytu dla obywateli państw strefy Schengen a obywateli państw trzecich?

Obywatele strefy Schengen mogą swobodnie przekraczać granice wewnętrzne, podczas gdy obywatele państw trzecich muszą spełnić dodatkowe wymogi, takie jak posiadanie ważnej wizy.

Czy istnieją różne typy wiz do Polski? Jakie są ich rodzaje?

Tak, istnieją dwa główne typy wiz: Schengen C (krótkoterminowa) i krajowa D (długoterminowa), które różnią się m.in. czasem ważności i celami pobytu.

Jakie są konsekwencje braku legalizacji pobytu w Polsce?

Brak legalizacji pobytu może skutkować odmową wjazdu, wydaleniem z kraju, a nawet zakazem wjazdu na teren strefy Schengen.

Co to jest zezwolenie na pobyt czasowy i jak je uzyskać?

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument umożliwiający pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wydawany przez wojewodę na wniosek cudzoziemca spełniającego warunki określone w ustawie.

Czym różni się zezwolenie na pobyt stały od zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane na czas nieoznaczony, a rezydent długoterminowy UE może być wydany po 5 latach nieprzerwanego legalnego pobytu w Polsce.

Jak obywatele Unii Europejskiej mogą zalegalizować swój pobyt w Polsce?

Obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się i mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy, a pobyt dłuższy wymaga zarejestrowania.

Wyróżniony ekspert

Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy