Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy

W naszym artykule skupiamy się na procedurze ubiegania się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców spoza UE/EOG/CH. Zawiera on szczegółowe informacje o różnych typach zezwoleń na pracę, wymaganiach formalnych, testach rynku pracy oraz konieczności udokumentowania kwalifikacji cudzoziemców.

Nasz przewodnik przeznaczony jest zarówno dla pracodawców jak i samych cudzoziemców. Zapraszamy do lektury.

Zezwolenie na pracę
Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę – najważniejsze informacje

Syntetyczne podsumowanie kluczowych informacji dotyczących omawianych typów zezwoleń na pracę prezentuje poniższa tabela

 Zezwolenie na  pracę typu AZezwolenie na pracę typu BZezwolenie na pracę typu CZezwolenie na pracę typu D
Kto występuje z wnioskiemPodmiot, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium PolskiPodmiot, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium PolskiPodmiot mający siedzibę poza obszarem UE/EOG/CH oddelegowujący cudzoziemca do pracy w PolscePodmiot mający siedzibę poza obszarem UE/EOG/CH oddelegowujący cudzoziemca do pracy w Polsce
Rodzaj rozstrzygnięcia sprawyDecyzja administracyjnaDecyzja administracyjnaDecyzja administracyjnaDecyzja administracyjna
Forma wydania decyzjiPapierowa i/lub elektronicznaPapierowa i/lub elektronicznaPapierowa i/lub elektronicznaPapierowa i/lub elektroniczna
Czas oczekiwania na wydanie30 dni (lub 2 miesiące)30 dni (lub 2 miesiące)30 dni (lub 2 miesiące)30 dni (lub 2 miesiące)
Okres ważnościMaksymalnie 3 lataMaksymalnie 5 lat (w przypadku gdy osoba prawna zatrudnia ponad 25 osób)Na okres oddelegowania (maksymalnie 3 lata)Na okres oddelegowania (maksymalnie 3 lata)
Opłata50 zł – gdy pracodawca powierza pracę na okres do 3 miesięcy 100 zł – gdy pracodawca powierza pracę na okres powyżej 3 miesięcy50 zł – gdy pracodawca powierza pracę na okres do 3 miesięcy 100 zł – gdy pracodawca powierza pracę na okres powyżej 3 miesięcy50 zł – gdy pracodawca powierza pracę na okres do 3 miesięcy 100 zł – gdy pracodawca powierza pracę na okres powyżej 3 miesięcy200
Zezwolenie na pracę – podstawowe informacje

Z jakimi typami zezwoleń na pracę spotykamy się najczęściej?

Pracodawca, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski, chcąc zatrudnić cudzoziemca spoza UE/EOG/CH zobowiązany jest wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub typu B. Obydwa rodzaje zezwoleń wydawane są na maksymalny okres 3 lat, przy czym zezwolenie na pracę typu B – w przypadku, gdy osoba prawna zatrudnia ponad 25 osób – może być wydane na maksymalny okres 5 lat.

Zezwolenie na pracę typu A

W praktyce to właśnie z tym typem zezwolenia mamy do czynienia najczęściej. Wymogiem formalnym uzyskania jego uzyskania jest to, aby:

 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewidzianego dla cudzoziemca nie była niższa, niż kwota aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewidzianego dla cudzoziemca nie była niższa, niż wynagrodzenie innych pracowników (w tym: obywateli Polski), wykonujących pracę na porównywalnym stanowisku lub porównywalnego rodzaju;
 • pracodawca uzyskał – o ile odrębne przepisy nie zwalniają go z tego obowiązku – tzw. informację starosty

Test rynku pracy, czyli poszukiwanie do pracy wykwalifikowanych Polaków

Albowiem w przypadku niektórych cudzoziemców (a ściślej: stanowisk, które mają objąć) przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca zobowiązany jest uprzednio zgłosić krajową ofertę pracy, celem uzyskania wspomnianej informacji starosty. Procedura polega na tym, że lokalny powiatowy urząd pracy sprawdza, czy wśród figurujących w rejestrze bezrobotnych obywateli Polski (oraz niektórych kategorii cudzoziemców – np. absolwentów polskich uczelni), których kwalifikacje odpowiadają tym, zawartym w zgłoszonej ofercie pracy, są chętni i gotowi do jej podjęcia.

Jeśli urząd nie znajdzie w rejestrze odpowiednio wykwalifikowanych Polaków, wydaje informację starosty, w której stwierdza brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

Kiedy test rynku pracy można pominąć?

Test rynku pracy nie jest konieczny m.in. w przypadku, gdy:

 • cudzoziemiec wykonuje zawód figurujący w wykazie opublikowanym przez właściwego wojewodę;
 • cudzoziemiec wykonuje zawód figurujący w Załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, kiedy zezwolenie na pracę jest wydawania bez względu na szczegółowe warunki wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 • cudzoziemiec spełnia inne warunki zwalniające z testu rynku pracy (m.in. te opisane w art. 88c ust. 3 lub ust. 8 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Konieczność udokumentowania kwalifikacji

Pamiętać należy, iż wszystkie kryteria wskazane przez pracodawcę w ofercie pracy (tj. minimalny staż pracy na danym stanowisku, kwalifikacje zawodowe, poziom wykształcenia, znajomość języków obecnych) muszą być spełnione przez samego kandydata-cudzoziemca. Albowiem na późniejszym etapie – na okoliczność ubiegania się o zezwolenie na pracę  –  pracodawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w informacji starosty (dyplomy, zaświadczenia od poprzednich pracodawców, certyfikaty językowe itd.).

Procedura testu rynku pracy wydłuża z pewnością cały okres legalizacji pracy cudzoziemca jeszcze przed jego zatrudnieniem, co pracodawca winien uwzględnić w swoim biznes planie.

Podsumowanie dotyczące tej urzędowej procedury znajduje się w poniższej tabeli.

Miejsce złożenia oferty pracyPowiatowy Urząd Pracy właściwy według miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
Opłata skarbowaBrak
Okres ważności dokumentuWydany nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku
Czas oczekiwania na wydanienie dłuższy, niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji nie dłuższy niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy
Zezwolenie na pracę – podstawowe informacje dotyczące testu rynku pracy
Zezwolenie na pracę - online

Zezwolenie na pracę typu B

Ten typ zezwolenia dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent, jeśli w okresie kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy

Warunkami, która muszą zostać spełnione w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi w roli członka zarządu, komplementariusza lub prokurenta jest to, aby firma:

 • osiągnęła w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zatrudniała na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • wykazała posiadanie środków lub prowadziła działania pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy

Gdy konieczne jednocześnie dwa zezwolenia

Pracodawca winien zachować szczególną staranność, w przypadku powołania cudzoziemca do zarządu spółki lub udzielenia mu prokury. W zależności od tego czy cudzoziemiec:

 • przebywa w tym celu w Polsce, czy nie;
 • zawarł czy też nie, umowę o pracę z pracodawcą (w tym: czy umowa ta dotyczy wykonywania funkcji zarządczej/prokurenta czy też także innych zadań),

wówczas pracodawca:

 • może być zwolniony z obowiązku wystąpienia o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub
 • zobowiązany jest wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę typu A, lub
 • zobowiązany jest wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę typu A oraz typu B łącznie

Nowe warunki pracy = nowe zezwolenie na pracę

Koniecznym jest pamiętać, że zezwolenie na pracę dotyczy konkretnego cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz konkretnego pracodawcy. Powierzenie pracy innej osobie – z wewnątrz, czy spoza firmy – nawet na identycznych warunkach, tj. analogicznym stanowisku, w takim samym wymiarze czasu pracy i za identycznym wynagrodzeniem, wymaga uprzedniego wystąpienia przez pracodawcę w wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla tej konkretnej osoby.

Obowiązek pozyskania przez pracodawcę zezwolenia na pracę zaistnieje także w przypadku zmiany warunków zatrudnienia danego cudzoziemca pracującego na podstawie zezwolenia na pracę, tj.:

 • zmiany zajmowanego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy (o ile zmiana nie dotyczy jedynie samej nazwy stanowiska; jak w przypadku przejścia na obcojęzyczną wersję językową, np. z „Kierownik Działu Kadr” na „HR Director”, przy identycznym zakresie obowiązków);
 • zmiany wynagrodzenia „w dół”, czyli obniżki wynagrodzenia;
 • zmiany wymiaru czasu pracy (chyba, że zwiększeniu wymiaru etatu towarzyszy równoczesna proporcjonalna podwyżka wynagrodzenia);
 • zmiany rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec świadczy pracę (za wyjątkiem przejścia z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę).

W jakich okolicznościach zezwolenie na pracę typu A oraz B pozostaje ważne mimo zaistnienia zmian po stronie pracodawcy?

Zezwolenie na pracę pozostaje dalej ważne, m.in. w przypadku gdy:

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy,  lub
 • nastąpiło przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, lub
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

pod warunkiem, że pracodawca dochował obowiązku pisemnego poinformowana właściwego wojewody w terminie 7 dni od zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności.  Pamiętać należy, że analogiczny obowiązek informacyjny względem urzędu wojewódzkiego dotyczy także kilku innych sytuacji (będzie o nich mowa w dalszej części artykułu).

Zezwolenie na pracę - pracownik

Zezwolenia na pracę typu C i D

Odrębną kategorię zezwoleń stanowią zezwolenia typu C i D, właściwe w przypadku delegowania cudzoziemca do pracy do innego kraju. W obu przypadkach dotyczą one sytuacji, gdy siedziba pracodawcy zlokalizowana jest poza Polską, jak również poza obszarem UE/EOG/CH.

W odróżnieniu od zezwoleń na pracę typu A oraz B, muszą tu zostać spełnione przez pracodawcę także dodatkowe warunki, jeśli zezwolenie typu C lub typu D ma zostać wydane:

Wysokość wynagrodzenia

W okresie swojego oddelegowania, cudzoziemiec musi otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości co najmniej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez prezesa GUS. Kwota ta musi zostać zawarta zarówno we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, jak również w liście oddelegowującym cudzoziemca do pracy, w którym pracodawca potwierdza fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko (list ów stanowi jeden z elementów całego wniosku aplikacyjnego)

Wyznaczenie osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy w Polsce

Chodzi tu o wskazanie osoby, którą pracodawca wyznacza do kontaktów z Państwową Inspekcją Pracy (przesyłanie i otrzymywanie dokumentów i zawiadomień), jak również wojewodą i innymi organami uprawnionymi do kontroli legalności pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce (np. Strażą Graniczną)

Oświadczenie o delegowaniu pracownika

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (świadczenia usługi) przez delegowanego pracownika, zagraniczny pracodawca zobowiązany jest złożyć do PIP oświadczenie o delegowaniu. Co więcej, jeżeli w toku procesu delegowania zaszły jakieś zmiany w zakresie informacji, które są objęte oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium Polski, pracodawca delegujący w terminie 7 dni ma obowiązek poinformowania o tym PIP.

Zezwolenie na pracę - wniosek

Zezwolenie na pracę typu C

Ten typ zezwolenia będzie odpowiedni, gdy przedsiębiorstwo zamierza delegować cudzoziemca i:

 • ma ono swoją siedzibę poza państwem członkowskim UE/EOG/CH;
 • delegowanie ma nastąpić do Polski do oddziału lub zakładu tego przedsiębiorstwa albo do podmiotu powiązanego z nim w rozumieniu powiązań kapitałowych, organizacyjnych i osobowych wskazanych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • okres delegowania do Polski przekracza 30 dni w roku kalendarzowym

W przypadku zezwolenia na pracę typu C, stosunek pracy został – najczęściej – nawiązany na terenie innego państwa niż to, w którym będzie świadczona (delegowana) praca. Delegowanie pracownika z reguły jest zwykle wynikiem podpisania umowy pomiędzy przedsiębiorstwem zagranicznym a jego zagranicznym (w tym wypadku: polskim) kontrahentem, na rzecz którego pracownik ten będzie realizował konkretnego rodzaju usługi.

Wniosek o wydanie tego typu zezwolenia kierować należy do wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Stroną postępowania jest tu wyłącznie podmiot delegujący pracownika do wykonywania pracy w Polsce. Zezwolenie na pracę typu C jest wydawane na planowany okres oddelegowania cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Zezwolenie na pracę - pracownica

Zezwolenie na pracę typu D

To zezwolenie na pracę dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zamierza delegować cudzoziemca i:

 • ma ono swoją siedzibę poza państwem członkowskim UE/EOG/CH;
 • delegowanie ma nastąpić Polski, gdzie firma nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności;
 • delegowanie ma związek z realizacją usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, czyli tak zwanej usługi eksportowej

Warto pamiętać, że odrębnie dla każdego przypadku podlegać będzie ocenie to, czy dana usługa może być uznana za tymczasową i okazjonalną, stosując kryteria długości, częstotliwości, regularności i ciągłości jej świadczenia.

Wniosek o wydanie tego typu zezwolenia kierować należy do:

 • wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa eksportowa lub
 • wojewody właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski – jeżeli podmiot, na rzecz którego jest świadczona usługa eksportowa ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą

Kiedy zezwolenie na pracę typu C oraz typu D nie będą konieczne?

Inicjowanie procedury uzyskania przedmiotowych zezwoleń będzie bezzasadne w przypadku, gdy cudzoziemiec – zachowując miejsce swojego stałego pobytu za granicą – ma być delegowany do Polski na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym w celu:

 • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem;
 • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę;
 • przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania;
 • montażu i demontażu stoisk targowych, opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny delegujący cudzoziemca w tym celu
Zezwolenie na pracę - rejestracja

Podsumowanie – zezwolenie typu A, B, C oraz D

Ile będę czekać na wydanie zezwolenia?

Co do zasady, okres oczekiwania na wydanie wszystkich typów zezwoleń wynosi 30 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące. W praktyce, w wielu urzędach wojewódzkich okresy te bywają niekiedy znacznie przekraczane i czas oczekiwania wynosi niekiedy nawet 3-4 miesiące (dotyczy to zwłaszcza zezwoleń na pracę typu A). Fakt ten pracodawca musi wziąć pod uwagę w swoim biznes planie.

W jakiej formie otrzymam zezwolenie na pracę?

Wszystkie typy zezwoleń wydawane są w formie decyzji administracyjnej (a więc na okoliczność decyzji odmownej przysługuje podmiotowi zatrudniającemu lub delegującemu możliwość odwołania, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji).

Zezwolenia wydawane są 3 egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w urzędzie, a dwa otrzymuje pracodawca (jeden z nich zobowiązany jest przekazać cudzoziemcowi). Warto odnotować, że w przypadku e-zezwoleń, pracodawca zwykle otrzymuje dokument PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na odbiór „papierowego” egzemplarza przeznaczonego dla cudzoziemca, urzędy wojewódzkie umawiają niekiedy pracodawców na wizyty osobiste lub zezwolenia przesyłają im pocztą. W praktyce, coraz częściej poprzestają jednak na samej elektronicznej formie dokumentu, którym pracodawca może (i powinien) „podzielić” się z cudzoziemcem, np. drogą komunikacji emailowej.

Kiedy wojewoda odmówi wydania zezwolenia?

Wśród okoliczności skutkujących odmową wydania zezwolenia na pracę warto wskazać na następujące:

 • cudzoziemiec nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 • pracodawca podał we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę;
 • pracodawca prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi został ponownie uznany za winnego tego samego czynu;
 • pracodawca został ukarany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
 • jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie na pracę będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom;
 • dane osobowe cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany
Zezwolenie na pracę - wniosek

Jakie obowiązki informacyjne względem wojewody spoczywają na pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę?

Pracodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania wojewody w terminie 7 dni od zaistnienia następujących okoliczności:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę w innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę – często zadawane pytania

Jakie są główne typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce?

Główne typy zezwoleń to A, B, C i D, każdy z nich ma specyficzne wymagania i warunki wydania.

Czy istnieją specyficzne wymagania wynagrodzenia dla cudzoziemców?

Tak, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce i nie niższe niż wynagrodzenie innych pracowników na porównywalnym stanowisku.

Co to jest test rynku pracy i kiedy jest wymagany?

Test rynku pracy to procedura, w której lokalny urząd pracy sprawdza, czy istnieją wykwalifikowani polscy pracownicy gotowi do podjęcia pracy. Jest on wymagany w przypadku niektórych cudzoziemców przed wystąpieniem o zezwolenie na pracę.

Czy można pominąć test rynku pracy?

Tak, test rynku pracy może być pominięty w niektórych sytuacjach, na przykład gdy cudzoziemiec wykonuje zawód z wykazu opublikowanego przez właściwego wojewodę.

Jak długo trwa proces uzyskiwania zezwolenia na pracę?

Standardowy czas oczekiwania wynosi 30 dni, ale w przypadkach skomplikowanych może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Czy zezwolenie na pracę jest wydawane na określony czas?

Tak, zezwolenia na pracę są zazwyczaj wydawane na maksymalny okres 3 lat, ale w niektórych przypadkach może to być do 5 lat.

Jakie są opłaty za zezwolenie na pracę?

Opłaty różnią się w zależności od typu zezwolenia, ale zwykle wynoszą od 50 do 200 złotych.

Czy pracodawca ma jakieś obowiązki informacyjne po zatrudnieniu cudzoziemca?

Tak, pracodawca jest zobowiązany do informowania wojewody o wszelkich zmianach warunków zatrudnienia cudzoziemca oraz o innych okolicznościach wskazanych w przepisach.

Wyróżniony ekspert

Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy