Zatrudnianie studentów z zagranicy

Zatrudnianie studentów z zagranicy
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Z roku na rok rośnie liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach. Wedle ostatnich danych GUS w roku akademickim 2021/22 było ich już o 2,9 tys. więcej niż rok wcześniej. Cudzoziemcy rozpoczynający bądź kontynuujący naukę w Polsce w większości przypadku chcą również znaleźć tutaj zatrudnienie. W naszym artykule omawiamy kwestię zatrudniania studentów z zagranicy.

Spis treści

Studenci z państw członkowski UE

Obywatele UE, są w sytuacji ze wszech miar uprzywilejowanej. Mają takie samo prawo do pracy podczas studiów w Polsce jak obywatele Polski. Jedyną formalnością, która dotyczy tych osób, to rejestracja swojego pobytu w RP. Gdy pobyt obywatela UE, pracującego w Polsce, jest dłuższy niż 3 miesiące, to ma on obowiązek zarejestrować swój pobyt w Urzędzie Wojewódzkim, który jest właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Studenci – obywatele krajów trzecich

Co do zasady, aby cudzoziemiec z kraju trzeciego mógł legalnie pracować w Polsce powinien posiadać zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy (w przypadku obywateli Ukrainy – powiadomienie o zatrudnieniu).

Jednym z wyjątków od wspomnianej reguły jest sytuacja cudzoziemców, którzy posiadają status:

  1. studenta stacjonarnych studiów wyższych polskiej uczelni lub
  2. uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni.

Osoby te, aby rozpocząć legalne zatrudnienie w RP, nie muszą uzyskiwać ani zezwolenia na pracę, ani innej formy legalizacji zatrudnienia. Jednakże z tego wyłączenia mogą korzystać wyłącznie studenci i absolwenci studiów stacjonarnych.

Nie ma przy tym znaczenia, czy studia są realizowane na uczelni publicznej, czy niepublicznej. Natomiast wszyscy studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci studiów podyplomowych, chcąc pracować w Polsce, muszą uzyskać zezwolenie na pracę.

Na co musi zwrócić uwagę pracodawca przed zatrudnieniem studenta z zagranicy?

Pierwszą kwestią jest sprawdzenie, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie – podstawą pobytu może być np. ważna wiza, paszport biometryczny (w przypadku krajów objętych ruchem bezwizowym) lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Następnie przy zatrudnianiu studentów z zagranicy kluczowe są dwie sprawy: tryb studiów oraz ważny status studenta. Aby natomiast zweryfikować czy osoba rzeczywiście studiuje i w jakim trybie, warto poprosić ją o przedstawienie zaświadczenia z uczelni oraz sprawdzić aktualność legitymacji studenckiej.

Warto zwrócić szczególną uwagę na dopełnienie powyższych formalności – pracodawca, który dopuści się zaniedbań naraża się na sankcje karne.

Jeżeli cudzoziemiec nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a pracodawca zatrudni go bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, to podmiotowi zatrudniającemu grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Ponadto w przypadku zatrudnienia cudzoziemca, który przebywa w Polsce nielegalnie, podmiot zatrudniający podlega: karze grzywny do 10.000 zł, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Czy student z zagranicy może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Odpowiedź brzmi: tak.

Cudzoziemcy, którzy mają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Z kolei, na podstawie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec z kraju trzeciego, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jeśli zatem student – cudzoziemiec założy działalność gospodarczą, można rozważyć podjęcie z nim współpracy na zasadach umowy B2B.

Zatrudnianie studentów z zagranicy. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że tematyka zatrudnienia studentów z zagranicy w najbliższych latach stanie się tematem budzącym zainteresowanie pracodawców. Młodzi ludzie zawsze są pożądanym elementem kadry pracowniczej. Należy jednakże skrupulatnie dopełnić wszelkich obowiązków pracodawcy aby zatrudnienie cudzoziemca przebiegało bez problemów.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR