Zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – warunki, jakie należy spełnić

Zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – warunki, jakie należy spełnić

Obywatele państw trzecich spełniający warunki do uzyskania zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji należą do najbardziej uprzywilejowanej kategorii cudzoziemców w świetle prawa UE. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie. Ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe może przyczynić się do rozwoju kraju wspólnoty, w którym zamierzają podjąć pracę. W niniejszym artykule wyjaśniamy czym tak naprawdę jest praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, oraz jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu jej wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dotyczy szczególnej kategorii obywateli państw trzecich, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Jednak to nie jedyny warunek, jaki muszą spełnić, aby móc legalnie podjąć pracę w Polsce. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach zawiera bowiem szereg dodatkowych przesłanek. Dopiero ich łączne spełnienie uprawnia cudzoziemca do skorzystania z tzw. niebieskiej karty, jak określa się ten typ zezwolenia na pracę.

Pojęcie zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji

Przepisy dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji implementują dyrektywę 2009/50/WE. Definiuje on doświadczenie zawodowe jako faktyczne i legalne wykonywanie danego zawodu. Z kolei wyższe kwalifikacje określa jako kwalifikacje, które są poświadczone dowodem kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym lub – w drodze odstępstwa, jeżeli stanowi tak prawo krajowe – co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym.

Z kolei zgodnie z ustawą o cudzoziemcach „wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji” oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem. Ustawa definiuje również pojęcie „wyższych kwalifikacji zawodowych”. Są to kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy.

Zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – pozostałe warunki

Zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (formalnie: zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) jest udzielane cudzoziemcowi, który łącznie z posiadaniem kwalifikacji spełnia następujące warunki:

  1. zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym.
  2. posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  3. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów.

Kolejny warunek jest taki, aby podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie miał możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. W tym celu musi przeprowadzić tzw. test rynku pracy i uzyskać stosownego zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ostatni warunek przewiduje, aby wskazane w umowie roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia nie było niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy.

Na jaki okres udzielane jest zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym posiadania wysokich kwalifikacji wydawane jest na okres dłuższy o 3-mce od okresu wykonywania pracy (zawartej umowy). Ustawa wprowadza jednak ograniczenie, zgodnie z którym maksymalny okres udzielenia zezwolenia wynosi  3 lata.

W karcie pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia zamieszczana jest adnotacja ,,Niebieska Karta UE”.

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale nie jesteś pewnie, czy spełniasz warunki do uzyskania zezwolenia na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji? W CGO Legal Counseling pomagamy zarówno obcokrajowcom, jak i ich pracodawcom, w prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz reprezentujemy ich na każdym etapie postępowania przed urzędem wojewódzkim. Wszystko po to, aby sprawnie przejść przez całą procedurę oraz jak najszybciej umożliwić cudzoziemcowi rozpoczęcie legalnej pracy terytorium RP. Masz więcej pytań lub potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.