Ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy – co zawiera projekt?

Ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy – co zawiera projekt?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji można się już zapoznać z treścią projektu, jego uzasadnieniem oraz tzw. oceną skutków regulacji.

Główne cele ustawy i najważniejsze rozwiązania szczegółowe prezentują się następująco:

  • pełna elektronizacja procedury udzielania zezwoleń na pracę począwszy od złożenia wniosku, aż po odbiór decyzji;
  • połączenie systemu teleinformatycznego dotyczącego zezwoleń na pracę z analogicznymi systemami dotyczącymi wiz i zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców oraz z systemem zawierającym dane dotyczące przekraczania przez nich granicy RP;
  • zespolenie systemu z bazami danych zgromadzonych w rejestrach Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej czy Krajowego Rejestru Karnego, co ma pozwolić na stworzenie skutecznego narzędzia wspierającego egzekwowanie zakazu wydawania zezwoleń na pracę podmiotom ukaranym za nielegalne powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom;
  • odformalizowanie części procedur (m. in. zniesienie obowiązkowego testu runku pracy, odejście od procedury przedłużenia zezwolenia na pracę);
  • monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy cudzoziemcowi, m. in. na podstawie informacji pozyskanych z treści zgłoszeń pracodawcy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, a także poprzez sprawdzenie czy odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Pozwoli to ustalić, czy umowa jest realizowana/kontynuowana zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu na pracę;
  • wprowadzenie skutku wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę lub obowiązku wykonywania przez cudzoziemca czynności określonych w umowie cywilnoprawnej w przypadkach, gdy cudzoziemiec utracił uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium RP lub tytuł pobytowy na jej terenie;
  • wprowadzenie przepisów przewidujących wymiar kary grzywny proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę nielegalnie, w kwocie nie niższej niż 500 zł za jednego cudzoziemca

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR
Bartosz Abramowicz

Bartosz Abramowicz

Starszy specjalista do spraw legalizacji pobytu i pracy