Delegowanie pracowników do Polski – jakie wymagania musi spełnić pracodawca?

Delegowanie pracowników do Polski – jakie wymagania musi spełnić pracodawca?
r. pr. Joanna Kegler

r. pr. Joanna Kegler

koordynator merytoryczny działu Mobility & HR

Delegowanie pracowników do pracy w innym państwie zawsze wiąże się z szeregiem formalności, jakie musi spełnić pracodawca, aby jego pracownik mógł legalnie podjąć zatrudnienie w innym kraju. Jakie to będą formalności zależy od trybu, w jakim pracownik zostaje delegowany. W Polsce istnieją dwa akty prawne regulujące te kwestię. Pierwszym z nich jest ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Drugi, nowszy akt prawny, to ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Poniżej omawiamy zasady delegowania pracowników do Polski przewidziane w każdej z powyższych ustaw.

Delegowanie pracowników przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak wskazano delegowanie pracowników uregulowane zostało m.in. w ustawie o cudzoziemcach. Art. 140 ww. ustawy porusza kwestię udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do pracy w Polsce. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie na pracę udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli:

 • posiada zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

Należy pamiętać, że wysokość miesięcznego dochodu cudzoziemca powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.

Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług

Zasady i obowiązki pracodawców w zakresie delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług reguluje z kolei ustawa z dnia 2 czerwca 2016 roku. W myśl tej ustawy delegowanie to sytuacja, w której przedsiębiorstwo z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii świadczy usługi poza granicami tego kraju i kieruje swoich pracowników do czasowego wykonywania pracy w miejscu świadczenia tych usług, w innym z wyżej wymienionych państw.

Jednak nie każdy przyjazd pracownika do Polski z innego kraju UE w celu wykonania określonego zadania służbowego będzie kwalifikowany jako delegowanie w ramach świadczenia usług. Muszą zostać bowiem spełnione określone warunki, dotyczące zarówno pracodawcy zagranicznego, jak i pracownika skierowanego do wykonywania pracy w Polsce.

Delegujący pracodawca

Za pracodawcę delegującego pracownika na terytorium Polski może być uznany pracodawca zagraniczny, który ma siedzibę i prowadzi znaczną działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, z którego kieruje tymczasowo pracownika do wykonywania pracy na terytorium Polski:

 • w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem prowadzącym działalność na terytorium Polski,
 • w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy ten pracodawca, prowadzącym działalność na terytorium Polski,
 • jako agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel kierująca pracownika do pracodawcy użytkownika w Polsce.

Delegowany pracownik

Z kolei pracownik delegowany na terytorium Polski to pracownik zatrudniony w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii i tymczasowo skierowany do pracy w Polsce przez pracodawcę delegującego:

 • w celu realizacji umowy zawartej przez pracodawcę delegującego z kontrahentem (w ramach usług świadczonych przez tego pracodawcę w Polsce), którą wykonuje na własny rachunek, przez swoich pracowników, pozostających pod jego kierownictwem przez cały okres świadczenia pracy za granicą,
 • do zakładu lub przedsiębiorstwa w Polsce, należącego do grupy przedsiębiorstw, do której należy także przedsiębiorca delegujący,
 • w ramach pracy tymczasowej,
 • na rzecz polskiego pracodawcy użytkownika lub
 • w ramach usług świadczonych przez zagranicznego pracodawcę użytkownika na rzecz polskiego kontrahenta, które pracodawca użytkownik realizuje na terenie Polski z wykorzystaniem osób skierowanych do niego przez agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel z siedzibą w tym samym lub innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii.

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski w okresie 12 miesięcy delegowania ma obowiązek zapewnić pracownikowi delegowanemu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż obowiązujące w Polsce w minimalnym zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Delegowanie polskich pracowników do pracy za granicą

W praktyce równie istotnym zagadnieniem, co delegowanie zagranicznych pracowników do Polski, jest delegowanie polskich pracowników do pracy za granicą.

Kancelaria CGO Legal Counseling od lat świadczy pomoc zarówno polskim jak i zagranicznym pracodawcom chcącym delegować pracowników do pracy poza granice swojego kraju. Nasze doradztwo opieramy na doświadczeniu, znajomości przepisów prawa międzynarodowego, a także wieloletniej współpracy z zagranicznymi partnerami. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawnie i szybko przeprowadzić proces delegowania, począwszy od wstępnej analizy wymogów prawnych, poprzez opracowanie całej dokumentacji i bieżące doradztwo w toku całej procedury. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Wyróżniony ekspert

r. pr. Joanna Kegler

koordynator merytoryczny działu Mobility & HR