Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jak je uzyskać?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jak je uzyskać?
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

W naszym artykule wyjaśniamy, jak w prosty i efektywny sposób zatrudnić obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Przedstawiamy kroki niezbędne do uzyskania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Co do zasady zatrudnienie w Polsce cudzoziemca spoza Unii Europejskiej wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Wymaganie to nie dotyczy m.in. obywateli Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji oraz Ukrainy. Mogą oni skorzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy w RP.

Poniżej omawiamy w jaki sposób zatrudnić cudzoziemca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i jakie korzyści płyną z tej formy zatrudnienia.

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala polskiemu przedsiębiorcy na zatrudnienie obywatela Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego.

To duże ułatwienie, zarówno dla pracodawców, jaki i dla obywateli tych państw. Przede wszystkim pozwala im na uniknięcie długotrwałej procedury uzyskania zezwolenia na pracę, a tym samym zwiększa elastyczność ich zatrudnienia.

Dodatkowo w wyniku nowelizacji przepisów, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, wydłużony został okres, na jaki praca może zostać cudzoziemcom powierzona. Zmiana ta w jeszcze większym stopniu czyni procedurę powierzenia pracy atrakcyjną.

Zatem jakie warunki należy spełnić, aby zatrudnić obcokrajowca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – warunki

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przyszły pracownik jest obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy,
 • zatrudnienie nie dotyczy prac sezonowych, na które należy uzyskać osobne zezwolenie,
 • cudzoziemiec rozpocznie pracę nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej (prezes,
  wiceprezes, członek zarządu), prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-
  akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników,
  wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.490,00 zł brutto na miesiąc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 22,80 zł brutto za godzinę).

Należy przy tym pamiętać, że o ile złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy umożliwia cudzoziemcowi podjęcie w Polsce legalnego zatrudnienia, o tyle nie uprawnia go do pobytu na terytorium RP. Obcokrajowiec musi zatem legitymować się ważnym tytułem pobytowym, który uzyskał we własnym zakresie.

W praktyce takim dokumentem najczęściej będzie wiza lub decyzja w zakresie udzielenia zgody na pobyt czasowy.

Oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wymagane informacje

W oświadczeniu należy wskazać zarówno dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy), jak i cudzoziemca. Jednak najistotniejsze jest szczegółowe określenie warunków powierzanej pracy.

Pracodawca będzie musiał zatem wskazać stanowisko lub rodzaj powierzanej pracy, nazwę i kod zawodu. A także symbol PKD oraz opis podklasy działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Oprócz tego niezbędne jest wskazanie kilku podstawowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia, takich jak:

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia.

Do wniosku pracodawca załącza szereg dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w jego treści. Będą to dokumenty dotyczące pracodawcy. Jest to m.in. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia dowodu osobistego, jeżeli jest osobą fizyczną, a także kserokopia paszportu cudzoziemca. Pracodawca będzie również musiał złożyć zaświadczenie o niekaralności według określonego wzoru.

Złożenie oświadczenia podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Gdzie je złożyć?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy złożyć do Powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania pracodawcy. Aktualnie w przypadku większości Urzędów oświadczenie można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Aby uniknąć wątpliwości co do możliwości złożenia dokumentów online, należy zweryfikować tę kwestię w konkretnym powiecie. Urząd, rozpatrując oświadczenie, sprawdzi jego poprawność oraz załączone dokumenty.

Następnie – w przypadku niewystąpienia braków formalnych – wpisze oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Co do zasady, procedura wpisania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę trwa 7 dni. Przy złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, oświadczenie należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przez cudzoziemca zatrudnienia. System online został tak skonstruowany, że nie pozwala na zaznaczenie daty wcześniejszej.

Przykładowo w przypadku gdy pracodawca chce zawrzeć z cudzoziemcem umowę od dnia 1.11.2023 r., powinien złożyć oświadczenie najpóźniej w dniu 25.10.2023 r.

Od tego momentu pracodawca może już bez przeszkód zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – często zadawane pytania

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

To dokument umożliwiający polskim przedsiębiorcom zatrudnienie obywateli wybranych państw bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę.

Jakie są warunki zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

Warunki obejmują: obywatelstwo kandydata z określonych państw, okres zatrudnienia do 24 miesięcy, spełnienie wymogów wynagrodzenia oraz niepełnienie funkcji zarządczych w firmie.

Jakie informacje muszą znaleźć się w oświadczeniu o powierzeniu pracy?

W oświadczeniu należy podać dane pracodawcy i cudzoziemca, stanowisko, rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

Gdzie należy złożyć oświadczenie o powierzeniu pracy?

Oświadczenie składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, a obecnie w wielu przypadkach można to zrobić online przez portal praca.gov.pl.

Czy oświadczenie o powierzeniu pracy uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce?

Nie, oświadczenie uprawnia do pracy, ale cudzoziemiec musi posiadać ważny tytuł pobytowy uzyskany we własnym zakresie.

Jaka jest opłata za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy?

Opłata wynosi 100 zł.

Jak długo trwa proces wpisania oświadczenia do ewidencji?

Proces ten zazwyczaj trwa 7 dni roboczych od momentu złożenia oświadczenia.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR