Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – jak je uzyskać?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – jak je uzyskać?
r. pr. Joanna Kegler

r. pr. Joanna Kegler

koordynator merytoryczny działu Mobility & HR

Polska jest coraz popularniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że z roku na rok przybywa cudzoziemców na rodzimym rynku pracy. Ten trend najprawdopodobniej utrzyma się w kolejnych latach. Żeby pracować na terenie RP, cudzoziemiec musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Poniżej wyjaśniamy w jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, który chciałby podjąć zatrudnienie w Polsce.

2 lutego, 2023

Spis treści

Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Polskie przepisy wyróżniają kilka typów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Zasadniczym kryterium wyróżniającym każdy typ jest miejsce, w jakim praca ma być przez cudzoziemca wykonywana.

Typ A

Zezwolenie typu A znajduje zastosowanie, gdy zarówno siedziba pracodawcy jak i miejsce wykonywania pracy znajduje się w Polsce.

Typ B

Ten typ zezwolenia jest wydawany, gdy cudzoziemiec ma podjąć pracę w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji. Dotyczy też sytuacji, gdy cudzoziemiec ma prowadzić sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Typ C

Zezwolenie to jest wydawane gdy cudzoziemiec ma wykonywać pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego.

Typ D

To zezwolenie obowiązuje w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są delegowani na terytorium naszego kraju w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Zezwolenie na pracę typu E

Zezwolenie na pracę typ E jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C i D.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Wniosek o zezwolenie składa pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca niebędącego zwolnionym z obowiązku posiadania takiego zezwolenia.

Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnieni są m.in.:

  • studenci studiów stacjonarnych,
  • absolwenci studiów stacjonarnych polskich uczelni,
  • absolwenci szkół ponadpodstawowych w Polsce,
  • obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, wobec których stosuje się uproszczoną procedurę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
  • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka,
  • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
  • obcokrajowcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy.

Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca ubiegający się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

To jakie dokumenty będzie musiał złożyć pracodawca zależy od typu zezwolenia, jakie zamierza uzyskać dla swojego pracownika. W każdym przypadku jednak konieczne będzie prawidłowe wypełnienie wniosku dostępnego na stronie urzędu wojewódzkiego. Do wniosku pracodawca będzie musiał załączyć odpowiednie dokumenty. Będzie to m.in kopia ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, a także umowa spółki lub kserokopia dowodu osobistego pracodawcy, jeżeli jest osobą fizyczną.

W niektórych wypadkach konieczne będzie również załączenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Charakter decyzji o udzieleniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Decyzja o wydaniu zezwolenia ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę na czas określony – nie dłuższy niż trzy lata. Może jednak zostać przedłużone na kolejne trzy lata na wniosek tego samego pracodawcy.

Należy również pamiętać, że samo posiadanie zezwolenia na pracę nie nadaje cudzoziemcowi uprawnienia do jej wykonywania. Musi on bowiem legitymować się dokumentem potwierdzającym jego legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu w określonych przypadkach pracodawca powinien rozważyć procedurę jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania. Pomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia.

Wyróżniony ekspert

r. pr. Joanna Kegler

koordynator merytoryczny działu Mobility & HR