Legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja pobytu cudzoziemca
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Legalizacja pobytu cudzoziemca krok po kroku

Legalizacja pobytu cudzoziemca – zakres usługi

Jak przebiega legalizacja pobytu cudzoziemca? W rzetelny sposób doradzamy cudzoziemcom podczas procesu ubiegania się o legalizację pobytu. Naszym celem jest umożliwienie cudzoziemcowi dalszego pobytu w Polsce oraz legalności zatrudnienia od dnia podjęcia pracy.

Przygotowujemy odpowiedni wniosek, kompletujemy wymagane dokumenty, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed właściwym wojewodą.

W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa wnioskodawcy towarzyszymy cudzoziemcowi podczas wizyt w urzędach (urząd wojewódzki, powiatowy urząd pracy). Przez cały proces ubiegania się o kartę pobytu pozostajemy w ciągłym kontakcie z cudzoziemcem, tak aby mógł on uzyskać właściwe informacje dotyczące statusu danej sprawy.

Zarówno cudzoziemiec jak i pracodawca (za uprzednią zgodą cudzoziemca) mogą monitorować aktualny status jego spraw za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie internetowej Panelu Klienta.

Weryfikujemy możliwość legalizacji pobytu cudzoziemca

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terytorium Polski wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków. Przy czym najważniejszy z nich wydaje się dość oczywisty. Chodzi tutaj o konieczność przekroczenia przez cudzoziemca granicy polskiej w sposób prawem przewidziany – a więc mówiąc prościej, po prostu zgodny z prawem.

Zasady a także warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski określone zostały przez przepisy zawarte w stosunkowo nowej ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 463, 1004).

Akt ten reguluje kwestie związane z problematyką imigracyjną, w tym przejazdu cudzoziemców przez terytorium Polski, pobytu na tym terytorium oraz wyjazdu z niego oraz tryb postępowania w przedmiotowych sprawach dotyczących pobytu cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawdzamy czy cudzoziemiec nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Legalizacja pobytu cudzoziemca – na czym polega?

Należy pamiętać, że cudzoziemiec musi, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski, złożyć wniosek o: przedłużenie wizy Schengen, przedłużenie wizy krajowej udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy udzielenie zezwolenia na pobyt stały (pobyt stały zezwolenie), udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE przedłużenie okresu pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego o kolejne 90 dni, w przypadku obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju. Od dnia złożenia wniosku pobytowego do dnia wydania decyzji cudzoziemcowi przypisywany jest legalny pobyt.

Jednocześnie obywatele krajów trzecich są zobowiązani do posiadania ważnego pozwolenia na pobyt i pracę. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców na tych zasadach obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, którzy mogą podjąć legalne zatrudnienie w Polsce w oparciu o pozwolenie na pracę lub oświadczenia. W przypadku obywateli UE, którzy wjechali na terytorium RP w celu poszukiwania pracy nie jest wymaganie spełnienie warunków pobytu.

W niektórych przypadkach pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące wymaga rejestracji. Dotyczy to obywateli UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii. 

Sprawdzamy kompletność dokumentacji. Legalizacja pobytu cudzoziemca

Zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami ustawy każdy cudzoziemiec przekraczający granicę, obowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu podróży (np. dowód osobisty, paszport – warto go posiadać nawet wtedy, jeśli jest się obywatelem państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i porusza się w ramach strefy Schengen).

Istnieje też grupa państw, wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 539/2001 z dnia 15 marca 2001 roku, których obywatele muszą spełnić jeszcze dodatkową przesłankę. Mianowicie, prócz ważnego dokumentu podróży, muszą oni posiadać ważną wizę, pozwalającą im na przekroczenie polskiej granicy.

Określamy termin złożenia wniosku żeby zapewnić nieprzerwany legalny pobyt. Legalizacja pobytu cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę w ramach ruchu bezwizowego i dodatkowo mają w planie pozostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinni wystąpić z wnioskiem do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy. Wspomniany wyżej wniosek składa się osobiście bądź też za pośrednictwem pełnomocnika, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalamy podstawę złożenia wniosku pobytowego. Legalizacja pobytu cudzoziemca

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi we wniosku takim przede wszystkim należy wskazać cel uzasadniający pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres przekraczający trzy miesiące (m. in. praca zarobkowa) oraz szereg innych informacji identyfikujących osobę – dla przykładu: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce pobytu, informacje o małżonku, dzieciach itp. Polski ustawodawca w treści przepisów wskazuje podstawy do ubiegania się przez cudzoziemca o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, są to m. in.:

 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się w ramach studiów wyższych
 • prowadzenie badań naukowych
 • zezwolenie na pobyt czasowy pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Wyliczenie powyższe zostało dokładniej scharakteryzowane w poszczególnych zakładkach usług działu prawa imigracyjnego. Należy przy tym jednak pamiętać, że nie nosi ono znamion katalogu o charakterze zamkniętym. Dlatego też całkowicie dopuszczalne jest występowanie o zalegalizowanie pobytu czasowego także ze względu na inne okoliczności możliwe do racjonalnego uzasadnienia. Informujemy o konkretnych przesłankach uprawniających cudzoziemca do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy.

Legalizacja pobytu cudzoziemca. Rozróżnienie sytuacji cudzoziemców z krajów UE oraz z krajów trzecich

Legalizacja pobytu zależy od tego, z jakiego kraju cudzoziemiec pochodzi. Przyjeżdżających do Polski należy podzielić na dwie grupy:

 1.  obywateli Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii (oraz ich rodziny)
 2. oraz obywateli państw trzecich.

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii przebywać mogą w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji swojego pobytu. Po tym czasie musi dokonać tzw. rejestracji pobytu. Zarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela UE. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Obywatel UE składa wniosek osobiście, nie później niż w dniu następnym po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. Jeżeli pobyt został zarejestrowany, cudzoziemcowi wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne przez 10 lat.

Natomiast obywatele państw trzecich wjechać na teren Rzeczypospolitej Polskiej mogą na podstawie uzyskanej uprzednio wizy lub w ramach ruchu bezwizowego.

Obywatele państw, których dotyczy ruch bezwizowy do Polski, mogą przebywać w naszym kraju maksymalnie 90 dni, w ciągu 180-dniowego okresu. Przywilej ten obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, ale tylko takich, którzy posiadają paszport biometryczny, wydany zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Obywatele państw, których dotyczy ruch bezwizowy do Polski, mogą przebywać w naszym kraju maksymalnie 90 dni, w ciągu 180-dniowego okresu. Przywilej ten obejmuje m.in. obywateli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, ale tylko takich, którzy posiadają paszport biometryczny, wydany zgodnie z normami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Możliwość pracy w Polsce legalnie – obywatele UE oraz obywatele krajów trzecich. Legalizacja pobytu cudzoziemca

Cudzoziemcy z UE/EOG/Szwajcarii są na rynku pracy traktowani tak samo jak Polacy. Muszą jedynie zadbać o formalności związane z pobytem, i to tym, przekraczającym 3 miesiące.

Cudzoziemiec, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii może legalnie pracować w Polsce, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy, np. wiza Schengen, wiza krajowa z kodem „06”;
 2. posiada zezwolenie na pracę w Polsce; pracodawca złożył oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń bądź powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy; posiada zezwolenie na pracę sezonową, posiada zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.

Praca takiego cudzoziemca będzie również legalna, jeśli posiada on pozwolenie na pobyt czasowy i pracę, czyli pozwolenie jednolite.

Prowadzimy postępowania legalizacyjne. Legalizacja pobytu cudzoziemca

Obok badania podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce, przygotowujemy i składamy w imieniu Klienta wnioski o udzielenie powyższych zezwoleń. Osoby, które chciałyby ubiegać się o wspomniane wcześniej zezwolenia z uwagi na konkretną okoliczność, znajdą szczegółowe informacje w odpowiednich zakładkach opisujących usługi działu prawa imigracyjnego. Informujemy o przybliżonym terminie uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy w konkretnych okolicznościach.

Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach tych procedur, a także pomagamy gromadzić wszelkie niezbędne dokumenty.

Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca? Nie wiesz, czy należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę, czy o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytaniaPomożemy Ci w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia. Oferujemy legalizację pobytu już od ponad 10 lat.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Formularz kontaktowy

  CGO Mobility