Legalizacja pobytu cudzoziemców

Legalizacja pobytu cudzoziemców
r. pr. Joanna Kegler

r. pr. Joanna Kegler

koordynator merytoryczny działu Mobility & HR

Nasza współpraca krok po kroku

Zakres usługi legalizacji pobytu cudzoziemców

W rzetelny sposób doradzamy cudzoziemcom podczas procesu ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy. Przygotowujemy odpowiedni wniosek, kompletujemy wymagane dokumenty, a także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed właściwym wojewodą. W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa wnioskodawcy towarzyszymy cudzoziemcowi podczas wizyt w urzędach. Przez cały proces ubiegania się o kartę pobytu pozostajemy w ciągłym kontakcie z cudzoziemcem, tak aby mógł on uzyskać właściwe informacje dotyczące statusu danej sprawy. Zarówno cudzoziemiec jak i pracodawca (za uprzednią zgodą cudzoziemca) mogą monitorować aktualny status jego spraw za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie internetowej Panelu Klienta.

Weryfikujemy możliwość legalizacji pobytu

Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków. Przy czym najważniejszy z nich wydaje się dość oczywisty. Chodzi tutaj o konieczność przekroczenia przez cudzoziemca granicy polskiej w sposób prawem przewidziany – a więc mówiąc prościej, po prostu zgodny z prawem.

Zasady a także warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone zostały przez przepisy zawarte w stosunkowo nowej ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 463, 1004). Akt ten reguluje kwestie związane z problematyką imigracyjną, w tym przejazdu cudzoziemców przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu na tym terytorium oraz wyjazdu z niego oraz tryb postępowania w przedmiotowych sprawach dotyczących pobytu cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdzamy kompletność dokumentacji

Zgodnie ze wspomnianymi powyżej przepisami ustawy każdy cudzoziemiec przekraczający granicę, obowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu podróży (np. dowód osobisty, paszport – warto go posiadać nawet wtedy, jeśli jest się obywatelem państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i porusza się w ramach strefy Schengen). Istnieje też grupa państw, wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 539/2001 z dnia 15 marca 2001 roku, których obywatele muszą spełnić jeszcze dodatkową przesłankę. Mianowicie, prócz ważnego dokumentu podróży, muszą oni posiadać ważną wizę, pozwalającą im na przekroczenie polskiej granicy.

Określamy termin złożenia wniosku

Cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę w ramach ruchu bezwizowego i dodatkowo mają w planie pozostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinni wystąpić z wnioskiem do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy. Wspomniany wyżej wniosek składa się osobiście bądź też za pośrednictwem pełnomocnika, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalamy podstawę złożenia wniosku pobytowego

Zgodnie z ustawowymi wytycznymi we wniosku takim przede wszystkim należy wskazać cel uzasadniający pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres przekraczający trzy miesiące (m. in. praca zarobkowa) oraz szereg innych informacji identyfikujących osobę – dla przykładu: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce pobytu, informacje o małżonku, dzieciach itp. Polski ustawodawca w treści przepisów wskazuje podstawy do ubiegania się przez cudzoziemca o zezwolenie na pobyt czasowy, są to m. in.:

  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • wykonywanie pracy
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • kształcenie się w ramach studiów wyższych
  • prowadzenie badań naukowych
  • pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • inne okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Wyliczenie powyższe zostało dokładniej scharakteryzowane w poszczególnych zakładkach usług działu prawa imigracyjnego. Należy przy tym jednak pamiętać, że nie nosi ono znamion katalogu o charakterze zamkniętym. Dlatego też całkowicie dopuszczalne jest występowanie o zalegalizowanie pobytu czasowego także ze względu na inne okoliczności możliwe do racjonalnego uzasadnienia.

Prowadzimy postępowania legalizacyjne

Obok badania podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce, przygotowujemy i składamy w imieniu Klienta wnioski o udzielenie powyższych zezwoleń. Osoby, które chciałyby ubiegać się o wspomniane wcześniej zezwolenia z uwagi na konkretną okoliczność, znajdą szczegółowe informacje w odpowiednich zakładkach opisujących usługi działu prawa imigracyjnego.

Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach tych procedur, a także pomagamy gromadzić wszelkie niezbędne dokumenty.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną.

Wyróżniony ekspert

r. pr. Joanna Kegler

koordynator merytoryczny działu Mobility & HR

Formularz kontaktowy

    CGO Mobility