Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę

CGO Mobility zajmuje się wsparciem pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców, w ubieganiu się o zezwolenie na pracę. Zakres usługi polega na przygotowaniu odpowiedniego wniosku, pomocy w kompletowaniu wymaganych dokumentów, reprezentacji Klienta w postępowaniu przed odpowiednim wojewodą. W przypadku wystąpienia takiej konieczności przeprowadzamy również test rynku pracy.

Zezwolenia na pracę udziela się cudzoziemcowi na wniosek pracodawcy, który chce go zatrudnić.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę na czas określony – nie dłuższy niż trzy lata. Na wniosek może jednak zostać przedłużone.

Wyróżnia się kilka typów zezwoleń ze względu na właściwość miejscową:

  • typ A, typ B – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy
  • typ C – ze względu na siedzibę podmiotu, do którego oddelegowano danego cudzoziemca
  • typ D – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na którego rzecz wykonywana jest usługa – jeśli jednak siedziba lub miejsca zamieszkania mieści się zagranicą, to wskazuje się miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski
  • typ E – główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W każdym z wyżej wymienionych typów procedura prowadzona przez wojewodę wygląda inaczej. Zwykle bierze on pod uwagę takie aspekty jak przewidywane wynagrodzenie lub możliwość zatrudnienia na dane stanowisko Polaka – co ma wpływ na wydaną decyzję.

Należy pamiętać, że samo posiadanie zezwolenia na pracę nie nadaje cudzoziemcowi uprawnienia do jej wykonywania. Musi on bowiem legitymować się jeszcze dokumentem potwierdzającym jego legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CGO Legal Counseling współpracuje z pracodawcami, którzy chcą zatrudniać cudzoziemców i w tym celu ubiegają się o zezwolenia na pracę dla nich. Pomoc obejmuje w takim wypadku określenie sytuacji prawnej, typu wymaganego wniosku oraz przygotowania i złożenia go.

Formularz kontaktowy

    CGO Mobility