Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca
Karolina Gradowska-Kania

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca. CGO Mobility zajmuje się wsparciem pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemca, w ubieganiu się o zezwolenie na pracę. Zakres usługi polega na przygotowaniu odpowiedniego wniosku, pomocy w kompletowaniu wymaganych dokumentów, reprezentacji Klienta w postępowaniu przed odpowiednim wojewodą. W przypadku wystąpienia takiej konieczności przeprowadzamy również test rynku pracy. Z poniższego tekstu dowiesz się na czym polega legalizacja pracy cudzoziemców.

Potrzebujesz pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca?

Świetnie trafiłeś, w naszej kancelarii od ponad 10 lat zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swój problem a my sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca. Zezwolenie na pracę

Kto występuje o zezwolenie na pracę? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Zezwolenia na pracę udziela się cudzoziemcowi na wniosek pracodawcy, który chce go zatrudnić.

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę na czas określony – nie dłuższy niż trzy lata. Na wniosek może jednak zostać przedłużone.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca. Typy wydawanych zezwoleń na pracę

Wyróżnia się kilka typów zezwoleń ze względu na właściwość miejscową:

 • typ A, typ B – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy
 • typ C – ze względu na siedzibę podmiotu, do którego oddelegowano danego cudzoziemca
 • typ D – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na którego rzecz wykonywana jest usługa – jeśli jednak siedziba lub miejsca zamieszkania mieści się zagranicą, to wskazuje się miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski
 • typ E – główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W każdym z wyżej wymienionych typów procedura prowadzona przez wojewodę wygląda inaczej. Zwykle bierze on pod uwagę takie aspekty jak przewidywane wynagrodzenie lub możliwość zatrudnienia na dane stanowisko Polaka – co ma wpływ na wydaną decyzję.

Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

To jakie dokumenty będzie musiał złożyć pracodawca zależy od typu zezwolenia, jakie zamierza uzyskać dla swojego pracownika. W każdym przypadku jednak konieczne będzie prawidłowe wypełnienie wniosku dostępnego na stronie urzędu wojewódzkiego. Do wniosku pracodawca będzie musiał załączyć odpowiednie dokumenty. Będzie to m.in kopia ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, a także umowa spółki lub kserokopia dowodu osobistego pracodawcy, jeżeli jest osobą fizyczną.

W niektórych wypadkach konieczne będzie również załączenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Charakter decyzji. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Decyzja o wydaniu zezwolenia ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę na czas określony – nie dłuższy niż trzy lata. Może jednak zostać przedłużone na kolejne trzy lata na wniosek tego samego pracodawcy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala polskiemu przedsiębiorcy na zatrudnienie obywatela Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego. To duże ułatwienie, zarówno dla pracodawców, jaki i dla obywateli tych państw. Przede wszystkim pozwala im na uniknięcie długotrwałej procedury uzyskania zezwolenia na pracę, a tym samym zwiększa elastyczność ich zatrudnienia. Dodatkowo w wyniku nowelizacji przepisów, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, wydłużony został okres, na jaki praca może zostać cudzoziemcom powierzona. Zmiana ta w jeszcze większym stopniu czyni procedurę powierzenia pracy atrakcyjną. Zatem jakie warunki należy spełnić, aby zatrudnić obcokrajowca w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

Potrzebujesz pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca?

Świetnie trafiłeś, w naszej kancelarii od ponad 10 lat zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swój problem a my sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przyszły pracownik jest obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia cudzoziemca nie przekroczy 24 miesięcy,
 • zatrudnienie nie dotyczy prac sezonowych, na które należy uzyskać osobne zezwolenie,
 • cudzoziemiec rozpocznie pracę nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia,
 • praca cudzoziemca nie jest związana z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej (prezes,
  wiceprezes, członek zarządu), prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-
  akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS,
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników,
  wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.490,00 zł brutto na miesiąc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 22,80 zł brutto za godzinę).

Należy przy tym pamiętać, że o ile złożenie przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy umożliwia cudzoziemcowi podjęcie w Polsce legalnego zatrudnienia, o tyle nie uprawnia go do pobytu na terytorium RP. Obcokrajowiec musi zatem legitymować się ważnym tytułem pobytowym, który uzyskał we własnym zakresie. W praktyce takim dokumentem najczęściej będzie wiza lub decyzja w zakresie udzielenia zgody na pobyt czasowy.

Jakie informacje należy zawrzeć w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

W oświadczeniu należy wskazać zarówno dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy), jak i cudzoziemca. Jednak najistotniejsze jest szczegółowe określenie warunków powierzanej pracy. Pracodawca będzie musiał zatem wskazać stanowisko lub rodzaj powierzanej pracy, nazwę i kod zawodu. A także symbol PKD oraz opis podklasy działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Oprócz tego niezbędne jest wskazanie kilku podstawowych informacji dotyczących warunków zatrudnienia cudzoziemca, takich jak:

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia.

Do wniosku pracodawca załącza szereg dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane w jego treści. Będą to dokumenty dotyczące pracodawcy. Jest to m.in. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia dowodu osobistego, jeżeli jest osobą fizyczną, a także kserokopia paszportu cudzoziemca. Pracodawca będzie również musiał złożyć zaświadczenie o niekaralności według określonego wzoru.

Złożenie oświadczenia podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Gdzie należy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy złożyć do Powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania pracodawcy. Aktualnie w przypadku większości Urzędów oświadczenie można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Aby uniknąć wątpliwości co do możliwości złożenia dokumentów online, należy zweryfikować tę kwestię w konkretnym powiecie. Urząd, rozpatrując oświadczenie, sprawdzi jego poprawność oraz załączone dokumenty. Następnie – w przypadku niewystąpienia braków formalnych – wpisze oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Co do zasady, procedura wpisania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę trwa 7 dni. Przy złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, oświadczenie należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przez cudzoziemca zatrudnienia. System online został tak skonstruowany, że nie pozwala na zaznaczenie daty wcześniejszej. Przykładowo w przypadku gdy pracodawca chce zawrzeć z cudzoziemcem umowę od dnia 1.11.2023 r., powinien złożyć oświadczenie najpóźniej w dniu 25.10.2023 r.

Od tego momentu pracodawca może już bez przeszkód zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę.

Legalność pobytu. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Należy pamiętać, że samo posiadanie zezwolenia na pracę nie nadaje cudzoziemcowi uprawnienia do jej wykonywania. Musi on bowiem legitymować się jeszcze dokumentem potwierdzającym jego legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy. Jednocześnie musi spełniać poniższe warunki:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

W wyniku nowelizacji przepisów z dnia 17 grudnia 2021 roku, przewidziano jeszcze jedną przesłankę udzielenia zezwolenia. Dotyczy ona jednak wyłącznie cudzoziemców, których celem pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Mogą oni podjąć pracę w oparciu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o ile posiadają wymagane kwalifikacje. Jednocześnie muszą spełniać przesłanki, o których mowa w pkt 1,4 i 5 powyżej.

Kiedy cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

O wydanie zezwolenia jednolitego nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • są pracownikami delegowanym przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski (jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonują w Polsce pracę sezonową (np. w rolnictwie lub turystyce),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Inaczej niż w przypadku standardowego zezwolenia na pracę na pracę, gdzie wniosek składa pracodawca, wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa sam cudzoziemiec. Przy składaniu wniosku są pobierane odciski linii papilarnych. W związku z powyższym cudzoziemiec nie może złożyć wniosku przez pełnomocnika, ale musi to uczynić osobiście. Może to uczynić nie później niż w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce.

Wniosek cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu w Polsce. Szczegóły dotyczące dostępnych sposobów złożenia wniosku mogą się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego. Niektóre urzędy przewidują np. elektroniczną rejestrację wizyt. Informacji w tym zakresie należy szukać na oficjalnych stronach internetowych urzędów.

Dokumenty niezbędne do zezwolenia. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

W celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku (wniosek musi być wypełniony w języku polskim),
 • załącznik nr 1 do wniosku wypełniony przez pracodawcę,
 • 4 fotografie,
 • kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży (np. paszportu),
 • oryginał informacji starosty lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia (dokument ten potwierdza, że pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w oparciu o rejestry powiatowego urzędu pracy właściwego na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca),
 • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. umowa najmu mieszkania, potwierdzenie zameldowania itp.),
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub braki te uzupełni w terminie, wojewoda zamieści w jego dokumencie podróży odcisk stempla. Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku (umieszczenia odcisku stempla). Stan ten trwa do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemiec może natomiast wyjechać do kraju pochodzenia. Jeśli jednak pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę.

Jaki charakter ma decyzja o udzieleniu zezwolenia? Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę, to musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie wydaje wojewoda. Udziela go na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca. Jak możemy pomóc?

CGO Legal współpracuje z pracodawcami, którzy chcą zatrudniać cudzoziemców i w tym celu ubiegają się o zezwolenia na pracę dla nich. Pomoc obejmuje w takim wypadku określenie sytuacji prawnej, typu wymaganego wniosku oraz przygotowania i złożenia go. Z nami legalizacja zatrudnienia cudzoziemca to formalność.

Wyróżniony ekspert

Karolina Gradowska-Kania

Adwokat / Szefowa działu Mobility & HR

Formularz kontaktowy

  CGO Mobility