Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności - kolorowa mapa Polski

Kwestie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno stały jak i czasowy, reguluje ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku. Szczegółowo wymienia ona warunki, jakie muszą oni spełnić, aby uzyskać kartę pobytu. Poniżej omawiamy szczególną kategorię przesłanek ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce – zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności reguluje art. 186 i następne ustawy o cudzoziemcach. Szczegółowo określają one w jakich sytuacjach, nie wymienionych w pozostałych przepisach ustawy, cudzoziemiec może ubiegać się o kartę pobytu czasowego. Zasadniczo wyróżnia się dwie kategorie takich okoliczności – takie, w których organ wydaje zezwolenie na pobyt czasowy i takie, w których może, ale nie musi takiego zezwolenia udzielić.

Kiedy urząd wyda zezwolenie na pobyt czasowe ze względu na inne okoliczności?

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:

 1. zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z pracownikiem migrującym (mowa w tym przypadku o pracownikach będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej), przy czym dotyczy to również osób będących członkami rodzin osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek,
 2. jest urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającym na tym terytorium bez opieki,
 3. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielone przez inne państwo członkowskie oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzielonego przez inne państwo członkowskie, z którym wnioskodawca przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć,
 5. posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 roku w sprawie rozwoju Stowarzyszenia (decyzja ta określała prawa pracowników tureckich oraz członków ich rodzin do dostępu do rynku pracy państw członkowskich Unii Europejskiej),
 6. jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,
 7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,
 8. jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W jakich sytuacjach urząd może udzielić zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności?

Z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności może wystąpić również cudzoziemiec, który:

 1. zamierza w Polsce podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe,
 2. jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia,
 3. jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy,
 4. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
 5. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie,
 6. jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie,
 7. wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pozostałych przepisach ustawy o cudzoziemcach uzasadniające jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemca, który chce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności?

Wszystko zależy od tego z uwagi na które z wymienionych wyżej okoliczności cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt. Co do zasady będzie on musiał przedstawić następujące dokumenty:

 • uzasadniające konieczność pobytu cudzoziemca,
 • potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca w Polsce lub potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów życia w Polsce,
 • potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
 • ewentualnie, dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobami przebywającymi w Polsce (np. akty stanu cywilnego – akt małżeństwa, akt urodzenia),
 • potwierdzenie zapewnionego w Polsce miejsca zamieszkania (nie w każdym przypadku).

Na jaki okres jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności?

Okres zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi ze względu na inne okoliczności ustala się w decyzji z poszanowaniem zasady, w myśl której powinien być on niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Ustawa wymienia jednak kilka przypadków, w których okres udzielenia zezwolenia jest z góry określony.

W sytuacji, gdy celem cudzoziemca starającego się o pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności jest połączenie z rodziną, zezwolenia udziela się na okres odpowiadający czasowi pozostałemu do upływu ważności zezwolenia posiadanego przez cudzoziemca, z którym cudzoziemiec chce się połączyć.

Okres pobytu w odniesieniu do cudzoziemców noszących się z zamiarem podjęcia lub kontynuowania w Polsce nauki bądź szkolenia zawodowego wynosi nie dłużej niż 1 rok. Tego rodzaju ograniczenie należy uznać za słuszne zwłaszcza w przypadku osób, które dopiero zamierzają podjąć naukę. Pozwala bowiem na uniknięcie sytuacji nienależytego wykorzystywania zezwolenia, tj. sprzecznie z celem, na jaki je udzielono.

Z kolei na 9 miesięcy udziela się zezwolenia cudzoziemcowi poszukującemu na terytorium Polski pracy lub zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą, będącemu absolwentem polskiej uczelni, albo który jako naukowiec prowadził w Polsce badania lub prace naukowe, które dobiegły końca.

Jednorazowo na 5 lat udziela się zezwolenia cudzoziemcowi, który jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Należy pamiętać, że katalog okoliczności, z uwagi na które cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, jest katalogiem otwartym. Każda sytuacja, w jakiej znalazł się obcokrajowiec, wymaga szczegółowej analizy badania. Może się bowiem okazać, że choć pozornie nie istnieje żadna podstawa do zalegalizowana pobytu, w rzeczywistości tak nie jest. W CGO Legal Counseling od lat wspieramy cudzoziemców i ich pracodawców w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy ,w tym ze względu na inne okoliczności.  Nie tylko pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty, ale również reprezentujemy wnioskodawców na wszystkich etapach procedury pobytowej. Chciałbyś skorzystać z naszej pomocy? Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.