Jak uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca?

Odwrócona tyłem kobieta pracująca przy komputerze

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to stosunkowo nowe rozwiązanie. Jego wprowadzenie podyktowane było względami praktycznymi – wzrost napływu obcokrajowców chcących podjąć zatrudnienie na terytorium Unii Europejskiej spowodował, że dotychczasowe procedury okazały się niewydajne. Doprowadziło to do uchwalenia dyrektywy 2011/98/UE, nakładającej na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia jednej, wspólnej procedury administracyjnej umożliwiającej cudzoziemcom legalny pobyt i podjęcie pracy.

Pomimo nałożenia przez Unię Europejską obowiązku ustanowienia jednej procedury, ustawodawca unijny pozostawił w gestii każdego z państw ustalenie przesłanek uprawniających do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy. Jednocześnie musi spełniać poniższe warunki:

 • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
 • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Nadto, w wyniku nowelizacji przepisów z dnia 17 grudnia 2021 roku, przewidziano jeszcze jedną przesłankę udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Dotyczy ona jednak wyłącznie cudzoziemców, których celem pobytu jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Mogą oni podjąć pracę w oparciu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o ile posiadają wymagane kwalifikacje oraz spełniają przesłanki, o których mowa w pkt 1,4 i 5 powyżej.

Kto nie otrzyma jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

O wydanie zezwolenia jednolitego nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • są pracownikami delegowanym przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski (jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami,
 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce,
 • wykonują w Polsce pracę sezonową (np. w rolnictwie lub turystyce),
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,
 • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Kto składa wniosek i jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Inaczej niż w przypadku standardowego zezwolenia na pracę na pracę, gdzie wniosek składa pracodawca, wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę składa sam cudzoziemiec. Przy składaniu wniosku są pobierane odciski linii papilarnych. W związku z powyższym cudzoziemiec nie może złożyć wniosku przez pełnomocnika, ale musi to uczynić osobiście. Może to uczynić nie później niż w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu w Polsce.

Wniosek cudzoziemiec składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu w Polsce. Szczegóły dotyczące dostępnych sposobów złożenia wniosku mogą się różnić w zależności od urzędu wojewódzkiego. Niektóre urzędy przewidują np. elektroniczną rejestrację wizyt. Informacji w tym zakresie należy szukać na oficjalnych stronach internetowych urzędów.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia

W celu uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku (wniosek musi być wypełniony w języku polskim),
 • załącznik nr 1 do wniosku wypełniony przez pracodawcę,
 • 4 fotografie,
 • kserokopię wypełnionych stron dokumentu podróży (np. paszportu),
 • oryginał informacji starosty lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia (dokument ten potwierdza, że pracodawca nie może zaspokoić potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w oparciu o rejestry powiatowego urzędu pracy właściwego na miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca),
 • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. umowa najmu mieszkania, potwierdzenie zameldowania itp.),
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek, który nie zawiera braków formalnych lub braki te uzupełni w terminie, wojewoda zamieści w jego dokumencie podróży odcisk stempla. Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku (umieszczenia odcisku stempla) do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemiec może natomiast wyjechać do kraju pochodzenia. Jeśli jednak pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę.

Charakter decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Decyzja o wydaniu zezwolenia na pracę ma charakter indywidualny, a więc dotyczy tylko konkretnego pracodawcy i konkretnego cudzoziemca. Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę, to musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie wydaje wojewoda. Udziela go na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Planujesz ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ale nie wiesz czy spełniasz wszystkie wymagane warunki? Jesteś pracodawcą i rozważasz zatrudnienie cudzoziemca, ale nie wiesz czy powinieneś wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pracę czy jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na te i inne pytania, a także pomogą w prawidłowym złożeniu wniosku i sprawnym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.